Özgün Makale

Yetişkinlerin COVID-19 Pandemisi Nedeni ile Algıladıkları Stresin Uyku Kalitesine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.02996

  • Sebahat Atalıkoğlu Başkan
  • Demet Güneş

Gönderim Tarihi: 09.11.2020 Kabul Tarihi: 27.01.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(1):57-66

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), yaygın fiziksel sağlık problemlerinin yanı sıra bireyde stres, anksiyete, depresyon ve uyku bozukluğuna neden olmaktadır. Çalışma, yetişkinlerin COVID-19 salgını nedeniyle algıladıkları stresin uyku kalitelerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 18-65 yaş arası bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem seçiminde kartopu örnekleme yönteminden yararlanarak araştırmaya katılmayı kabul eden, 18-65 yaş arasında olan, sosyal medya kullanmayı bilen, herhangi bir psikiyatrik bozukluk tanısı olmayan toplam 1,909 kişi yer almıştır. Araştırmada kullanılacak veri toplama formları online ortama aktarılarak Google form üzerinden yayınlanmıştır. Anket uygulaması, 30 Nisan-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyodemografik bilgi formu, Algılanan Stres ölçeği (ASÖ) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) kullanılmıştır.

Bulgular:

Katılımcılar yetersiz öz yeterlik algısı alt boyutundan 15,58±5,16, stres/rahatsızlık algısı alt boyutundan 15,20±5,41 ve ASÖ toplamından 30,78±8,85 puan almışlardır. Katılımcıların PUKİ toplam puanı 7,78±3,46 olup katılımcıların %71,6’sının uyku kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir. PUKİ toplam puanı ile toplam ASÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç:

Araştırma sonucunda yetişkinlerin COVID-19 pandemi sürecinde algıladıkları stresin yüksek, uyku kalitelerinin kötü olduğu ve algıladıkları stres artıkça uyku kalitelerinin azaldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, stres, uyku

Tam Metin (İngilizce)