Özgün Makale

Yetişkinlerde COVID-19 Döneminde Uykusuzluk (İnsomnia) ve Sosyal Medya Bağımlılığı ile İlişkisi

10.4274/jtsm.galenos.2022.18480

  • Songül Duran
  • Serap Kaynak

Gönderim Tarihi: 13.01.2022 Kabul Tarihi: 06.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(2):180-185

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) döneminde sosyal izolasyonu sağlama amacıyla evde kalma sürelerinin uzaması ile sosyal medya kullanımının artarak sosyal medya bağımlılığına yol açmış olabileceğine ve bunun da insomniaya neden olabileceğine dair endişeler bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu alanda yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı ve insomnia arasındaki ilişkileri inceleyerek literatürdeki bu boşluğu gidermektir.

Gereç ve Yöntem:

Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu araştırmada veriler, Şubat 2021’de uygulanan çevrimiçi bir anket kullanılarak toplanmıştır. Anket, demografik değişkenleri, uykusuzluğu, sosyal medya bağımlılığını ölçmüştür. Bu çalışmanın örneklemini 405 katılımcı oluşturmuştur.

Bulgular:

Kadınlarda, bekarlarda, çalışmayanlarda, çocuğu olmayan ve COVID-19 geçiren yakını olanlarda insomnia puanı daha yüksek düzeyde saptanmıştır. Bekarlarda, çalışmayanlarda ve çocuğu olmayanlarda sosyal medya bağımlılığı daha yüksek düzeydedir. Koronavirüs geçiren bir yakının olması sosyal medya bağımlılığı ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç:

İnsomnia üzerindeki olumsuz etkisi de düşünüldüğünde sosyal medya bağımlılığını azaltan girişimler yapılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İnsomnia, social media, addiction, COVID-19

Tam Metin (İngilizce)