Özgün Makale

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Kötü Uyku Kalitesi ve İlişkili Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2022.53315

  • Eray Yıldız
  • Şevket Arslan
  • Buket Tuğan Yıldız
  • Deniz Tuncel Berktaş
  • Fatih Çölkesen
  • Recep Evcen
  • Filiz Sadi Aykan
  • Mehmet Kılınç
  • Gökhan Aytekin
  • Adem Aydın

Gönderim Tarihi: 24.11.2021 Kabul Tarihi: 25.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):214-220

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY) hastalarının uyku kalitesini incelemek ve uyku kalitesi ile depresyon, anksiyete, yorgunluk, gündüz aşırı uyku hali ve doğal öldürücü (NK) hücre sayıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya YDİY tanısı ile takip edilen toplam 53 hasta dahil edilmiştir. YDİY hastalarında uyku kalitesi ve uyku kalitesi ile ilişkili durumları belirlemek için Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ), yorgunluk şiddet ölçeği (YŞÖ), Hamilton depresyon ölçeği (HAM-D), Hamilton anksiyete ölçeği (HAM-A) ve Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) kullanılmıştır.

Bulgular:

Hastaların 37’sinde (%70) yorgunluk, 34’ünde (%64) kötü uyku kalitesi, 20’sinde (%38) depresyon, 16’sında (%30) anksiyete ve 11’inde (%21) gündüz aşırı uykululuğu saptanmıştır. Tüm YDİY hastaları immünoglobulin (IVIG) replasman tedavisi almakta idi [37 (%72) hastada intravenöz IVIG ve 16 (%28) hastada subkütan immünoglobulin (SCIG)]. IVIG tedavisi alan hastaların PUKİ, HAM-A, HAM-D ve YŞÖ skorları SCIG tedavisi alan hastalardan daha yüksekti (tümü, p<0,05). Çok değişkenli lojistik regresyon analizine göre, düşük NK hücre sayısı [olasılık oranı (OO)=13,384, %95 güven aralığı (GA)=2,478-72,284, p=0,003] ve depresyon (OO=7,030, %95 GA=1,320-37,435, p=0,022) kötü uyku kalitesi için risk faktörü olarak saptandı.

Sonuç:

Sonuçlarımız YDİY hastalarının genel popülasyona göre daha yüksek oranda kötü uyku kalitesi, depresyon, anksiyete, yorgunluk ve aşırı gündüz uykululuğuna sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle YDİY’de rutin kontroller sırasında uyku kalitesi ve mental durum detaylı olarak sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yaygın değişken immün yetmezlik, uyku kalitesi, depresyon, anksiyete, doğal öldürücü hücreler

Tam Metin (İngilizce)