Özgün Makale

Yatan COVID-19 Tedavisi Olan Hastaların Uyku Kalitesi, Gündüz Uykululuk Düzeyleri ile Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Oksijen İhtiyaçlarına Göre Değerlendirilmesi: Bir Olgu Kontrol Çalışması

10.4274/tjsm.galenos.2022.93585

  • Soner Kılıç
  • Güven Aslan
  • Büşra Eser
  • Yunus Hacımusalar

Gönderim Tarihi: 24.03.2022 Kabul Tarihi: 19.12.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(3):182-186

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19), hastaların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Uyku kalitesi kişinin sağlık durumu ile yakından ilişkili olduğundan bu hastalarda uykuda bozulma beklenir. Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören COVID-19 hastalarındaki uyku problemlerini tespit etmek ve farklı tanılara sahip diğer yatan hastalarla karşılaştırmak ve pandemi hastası olmanın anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığını anlamaktır.

Gereç ve Yöntem:

Sosyo-demografik veri formu, Pitssburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), hastane anksiyete depresyon ölçeği (HADS) hastanemizde bir psikolog tarafından hastalara yüz yüze uygulandı. PUKİ toplamda 0-21 puan arasında bir değere sahiptir. Yüksek değerler, kötü uyku kalitesini ve yüksek düzeyde uyku bozukluğunu gösterir. Toplam puanın 5’in üzerinde olması uyku kalitesinin klinik olarak kötü olduğunu gösterir. HADS ölçeği bir öz bildirim ölçeğidir ve 7’si depresyon belirtilerini ve 7’si anksiyete belirtilerini araştıran 14 maddeden oluşmaktadır.

Bulgular:

Bu çalışmaya 51 yatan hasta kontrol grubu (grup 1) olarak dahil edildi. Hastanede oksijen ihtiyacı olan 50 COVID-19 pozitif hasta (grup 3) ve oksijen ihtiyacı olmadan hastaneye yatırılan COVID-19 pozitif 50 hasta (grup 2) çalışmaya alındı. Hastaların oksijen ihtiyacı, kronik hastalık varlığı ile anlamlı olarak ilişkili bulundu. Oksijen ihtiyacı olan hastalarda anksiyete çok daha baskındı. Ayrıca diğer COVID hastalarına ve farklı tanılı hastalara göre daha fazla uyku bozukluğu ifade ettiler, ancak PUKİ sonuçları açısından aralarında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç:

COVID-19 hastalarında depresyon oranları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Oksijen ihtiyacı ve uyku bozuklukları arasında daha iyi bir bağlantı kurmak için olgu sayısı artan ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, uyku bozukluğu, uykusuzluk, anksiyete, depresyon

Tam Metin (İngilizce)