Özgün Makale

Uykuyla İlişkili Solunum Bozukluklarında Non-invaziv Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Laktat Düzeyi Üzerine Etkisi

10.4274/jtsm.209

  • Reyhan Gümüşburun
  • Yelda Varol
  • Zeynep Zeren Uçar
  • Fadil Murat Gümüşburun
  • Erdem Atalay Çetinkaya
  • Özlem Egemen Tüzel
  • Hüseyin Halilçolar

Gönderim Tarihi: 08.06.2016 Kabul Tarihi: 09.09.2016 J Turk Sleep Med 2016;3(3):55-64

Amaç:

Hipoksinin bir göstergesi olan laktat, uyku ile ilişkili solunum bozukluklarında yüksek risk taşıyan grupları belirlemede ve pozitif hava yolu basıncı (PAP) tedavisinin etkinliğini izlemede faydalı olabilir. Bu çalışmada obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve uyku ile ilişkili hipoventilasyon ve hipoksemi sendromları hastalarında PAP tedavisinin ardından kandaki arteriyel laktat seviyesi değişimini ve tedavinin etkinliği açısından bu değişimi izlemenin uygulanabilirliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Polisomnografi ile tanı konulan 64 OUA hastasına PAP titrasyonu uygulandı. Solunum fonksiyon testi, tüm gece PAP titrasyonu, arteriyel kan gazı ve titrasyon öncesi ve sonrasında arteriyel laktat analizi ölçümleri yapıldı. Gecelik laktat değişimi hesaplandı.

Bulgular:

Çalışmada yer alan 64 hastadan 49’u OUA grubunda, 15’i ise Obezite Hipoventilasyon sendromu artı OUA grubundaydı. PAP tedavisinden önce ve sonra hastaların laktat seviyelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamadı [1,97 (±0,7) - 1,98 (±0,6)] (p>0,05). OUA hasta grubunda laktat değişimi ile tedavi öncesi hızlı göz hareketi olmayan %1-2 (r=-0,328, p=0,021), T %90 (r=-0,356, p=0,012) ve toplam apne hipopne indeksi (AHİ) (r=-0,424, p=0,002) arasında ters bir ilişkinin söz konusu olduğu belirlendi. Laktat değişiminin tedavi öncesinde ölçülen oksijen satürasyonu (r=0,396, p=0,005) ve minimum oksijen satürasyonu (r=0,361, p=0,011) ile pozitif korelasyon sergilediği tespit edildi.

Sonuç:

Çalışmamız, OUA için hastalık şiddeti göstergeleri olan AHİ, ortalama ve minimum oksijen satürasyonu ve T %90 ile laktat değişimi arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar PAP tedavisinin muhtemel laktat artışını önleyebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apne, hipoksi, obstrüktif uyku apne, polisomnografi, pozitif basinçli hava yolu tedavisi

Tam Metin (İngilizce)