Özgün Makale

Uyku Kalitesi ve Bozukluklarından Elde Edilen Kombine Profillerin İntihar Dışı Kendine Zarar Verme (NSSI) Davranışları Üzerindeki Etkileri

10.4274/jtsm.galenos.2020.02486

  • Ali Zakiei
  • Habibolah Khazaie
  • Fatemeh Moradi
  • Saeid Komasi

Gönderim Tarihi: 11.02.2020 Kabul Tarihi: 07.05.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(3):169-174

Amaç:

Uyku kalitesi ve bozukluklardan elde edilen kombine profillerin intihar amaçlı olmayan kendine zarar verme (NSSI) davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmek

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmanın istatistiksel popülasyonu, 2018 yılı boyunca Kermanshah Şehri Razi Üniversitesi’ndeki (Batı İran) tüm öğrencileri içermektedir. Bu öğrencilerden 18-35 yaş arası 1104 katılımcı (%63,9 kadın) seçildiler ve Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi, Uykusuzluk Şiddet indeksi, Berlin Anketi ve Kendini Yaralamayla İlgili Beyan Envanteri’ne yanıt verdiler.

Bulgular:

Analiz sonuçları, seçilen örneğin dört küme oluşturduğunu göstermektedir. NSSI açısından kümeler arasında önemli bir fark vardır. Yani bu davranışlar, daha fazla uyku güçlüğü olan kümede daha yaygındır. Öte yandan, sağlıklı kümenin üyeleri bu tür davranışların daha az öyküsüne sahiptir. Veriler, k-ortalamalar küme analizleri ve ANOVA kullanılarak analiz edildi.

Sonuç:

Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre uyku kalitesi, uykusuzluk yoğunluğu ve uyku apnesi gibi değişkenlerin NSSI davranışlarının gelişiminde önemli rol oynadığı sonucuna varılabilir. Aslında, uyku zorlukları NSSI davranışları için bir risk faktörüdür.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, Uyku zorlukları, İntihar amaçlı olmayan kendine zarar verme

Tam Metin (İngilizce)