Özgün Makale

Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Uyku Sağlığı

10.4274/jtsm.galenos.2022.30085

  • Hülya Çakmur
  • Sadık Ardıç

Gönderim Tarihi: 04.03.2022 Kabul Tarihi: 23.05.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):5-8

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Kars ilinde okul çağı çocukları arasında uykuya bağlı solunum bozuklukları (SDBRs) sıklığını belirlemektir. Çalışmada ayrıca, çocukların sosyo-demografik özellikleri ve SRBD’ler ile ilişkileri araştırılmıştır. Bu kısa yazı, yurt dışında yakın zamanda yayımlanmış olan çalışmamızı, yurt içinde tanıtmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmanın evreni olarak, altı farklı okul belirlenmiş ve araştırmaya 6-13 yaş arası toplam 1,421 çocuk dahil edilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini değerlendirmek için 14 maddelik veri toplama formu kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce, araştırmacılar tarafından okullarda, öğrenci ve veliler için uyku bozuklukları ile ilgili bir eğitim ve bilgilendirme seminer programı yapılmıştır. Pediatrik Uyku Anketi (PSQ) ve veri toplama formu, bu eğitim programından sonra çocuklarda uykuya bağlı solunum bozuklukları ve bu durumu etkileyen unsurları belirlemek için ebeveynler üzerinde uygulanmıştır.

Bulgular:

Çalışma grubunun yaş ortalaması 9,37±1,91 (%54,2 kız), uykuya bağlı solunum bozuklukları prevalansı %17,2 olarak saptandı. PSQ puanları, erkeklerde ve görece daha büyük yaş grubunda (9-13 yaş) olan çocuklarda anlamlı olarak daha yüksekti. Düşük akademik başarı puanları ile; nefes alma sorunları, horlama, sabah başağrısı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, büyüme geriliği, gece idrar kaçırma ve obezite arasında oranda yüksek istatistiksel ilişki saptandı.

Sonuç:

Uyku, çocuklarda beslenme kadar önemlidir. Yeterli uyku düzenine sahip çocuklar, daha iyi zihinsel ve fiziksel sağlık geliştirirler. Bu nedenle, uyku sorunlarının erken yaşlarda fark edilmesi ve çocukluk döneminde sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazandırılması, onların uzun yıllar sağlıklı olarak yaşamalarını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, pediatrik uyku anketi, uyku sağlığı, uyku ilişkili solunum bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)