Özgün Araştırma

Tıp Öğrencilerinde Huzursuz Bacak Sendromu ve İlişkili Kendilerinin Bildirdiği Uyku Sorunlarının Prevalansı ve Farkındalığı

10.4274/jtsm.galenos.2023.78908

  • Tuğba Yıldız
  • Didem Kafadar
  • Ayşen Kutan Fenercioglu
  • Gülçin Benbir Şenel
  • Nurver Turfaner Sipahioğlu

Gönderim Tarihi: 20.09.2023 Kabul Tarihi: 27.11.2023 J Turk Sleep Med 0;0(0):0-0 [e-Pub]

Amaç:

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) semptomları, stres ve anksiyeteye neden olarak fonksiyonel bozukluklara neden olabilir. Çeşitli çalışmalarda, yoğun bir eğitim süreci geçiren tıp öğrencilerinde ve hekimlerde HBS konusundaki farkındalığın düşük olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada tıp öğrencilerinde HBS sıklığını, risk faktörlerini, farkındalığını ve buna bağlı uyku problemlerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma kesitsel, analitik bir çalışma olarak planlanmış ve üçüncü ile dördüncü sınıf tıp öğrencilerini kapsamaktadır. Sosyodemografik özellikler, risk faktörlerini, tanı kriterlerini içeren HBS parametreleri, farkındalık ve uyku sorunlarını içeren anket 354 öğrenciye iki aylık sürede uygulanmıştır. Veriler Ki-kare, Fisher Exact Testi, Kolmogorov Smirnoff Testi, Students's t Testi ve Mann-Whitney U Testi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmamızda katılımcıların 39'u (%11,1) ICSD-3'e göre HBS Tanı Kriterleri A’yı karşılamıştı. Kadın-erkek oranı 1,6:1 idi. HBS belirtileri düşük gelir ve aile öyküsü ile ilişkiliydi (p=0,003, p=0,041). Katılımcının bildirdiği anksiyete ve stres semptomlarının yanı sıra fonksiyonel bozulma da HBS ile ilişkiliydi (p=0,003, p=0,004). HBS belirtileri yaşayan katılımcılarda depresyon ve uyku sorunları daha sıktı (p=0,005, p=0,005). Olası HBS olanlarda HBS farkındalığı gözlendi (p=0,003), nöroloji rotasyonuna katılmak farkındalığı etkilemedi ve HBS ile ilgili verilerle ilgili ana kaynağın web kaynakları olduğu belirtildi.

Sonuç:

Bu çalışmada, düşük gelir, aile öyküsü, komorbidite olarak depresyon, düşük uyku kalitesi, anksiyete, stres ve gündüz işlev bozukluğu HBS semptomlarıyla ilişkilendirilmiştir. Tıp öğrencilerinde HBS konusundaki farkındalık oldukça düşüktü. HBS ile ilgili tanı, tedavi ve uygun yönlendirmelerin arttırılması için geleceğin hekimi olan tıp öğrencilerinde farkındalığın arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacak sendromu, farkındalık, uyku, tıp öğrencisi, anket