Özgün Makale

Toplumda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Konusunda Bilgi Düzeyi: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olanlar Hastalıklarının Farkında mı?

10.4274/jtsm.galenos.2021.54154

  • Buket Tuğan Yıldız
  • Deniz Tuncel Berktaş
  • Kevser Işık
  • Ayşegül Erdoğan

Gönderim Tarihi: 05.02.2021 Kabul Tarihi: 27.04.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(3):230-234

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) prevalansı son yıllarda artmıştır. Bu yüksek prevelans oranlarına rağmen gerçek prevalansın daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir çünkü hastalığın farkındalığı çok düşüktür ve bu nedenle şikayeti olan birçok hastaya OUAS tanısı konulamamaktadır. Bu çalışmada OUAS ile ilgili farkındalığı belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Aile hekimliği merkezlerine başvuran hastalara OUAS farkındalığı, bilgi düzeyiyle ilgili yüzyüze anket uygulandı. Aynı zamanda, katılımcılara OUAS tanısı için tarama testi olan STOP-BANG anketi uygulandı.

Bulgular:

İki yüz doksan üç katılımcı anketi tamamladı. Hastaların %39,6’sı hastalığı duyduğunu belirtmişti ancak hastalığın ne olduğunu bilip bilmediği sorulduğunda bu oran %28,7’ye düştü. Tüm hastaların yalnızca %20,5’i tarif edebildi. STOP-BANG anketi çalışma grubunda uygulandı. İki yüz doksan hastadan 194’ü (%66,2) düşük riskli, 31’i (%10,6) orta riskli ve 68’i (%23,2) yüksek OUAS riskine sahipti. STOP-BANG anketinin sonuçlarına göre, OUAS hakkında bilgisi olmadığını belirten hastaların 52’si (%24,9) yüksek OUAS riski ve 23’ü (%11) orta derecede OUAS riskine sahipti.

Sonuç:

OUAS semptomu olan hastalara polisomnografi yapılmalı ve tedavi başlanmalıdır. Ancak bu hastalar, OUAS konusunda bilgi sahibi olmadığından, tedaviden mahrum kalmakta ve konsantrasyon güçlüğü, hipertansiyon, kardiyak hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar ve hatta ölüm gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, farkındalık, bilgi düzeyi, toplum sağlığı

Tam Metin (İngilizce)