Özgün Makale

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Kronik Ağrı ve Uyku Kalitesi İlişkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.16878

  • Ömer Ekici

Gönderim Tarihi: 18.11.2020 Kabul Tarihi: 02.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(1):67-72

Amaç:

Kraniyofasiyal ağrı ve uyku birbiriyle ilişkilidir: Ağrı uyku sorunlarına neden olabilir, uyku sorunları ağrıyı kötüleştirebilir. Bu çalışmanın amacı, temporo-mandibular eklem bozukluğu olan hastalarda kronik ağrı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma bir diş hekimliği fakültesi ağız ve çene cerrahisi kliniğine tedavi için başvuran Temporomandibular bozukluk (TMD) hastaları ile gerçekleştirilmiştir. TMD’ler için araştırma tanı kriterlerine (ATK/TMD) göre TME bozukluğu tanısı alan 337 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların TMD ağrıları Dereceli Kronik Ağrı ölçeği ile, uyku kaliteleri Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) ile değerlendirildi.

Bulgular:

Tüm katılımcıların ortalama PUKİ puanı 6,54 idi. Katılımcıların PUKİ puanları arasında sosyodemografik değişkenler açısından anlamlı bir fark yoktu. Katılımcıların ağrı düzeylerine göre uyku kaliteleri önemli derecede değişti. Bu fark hem toplam uyku kalitesi puanlarında hem de uyku kalitesinin 7 bileşeninin her birinde gözlendi (sırasıyla p<0,001 ve p<0,005). Bu çalışmada, en yüksek uyku bozukluğu bileşenleri ‘‘uyku bozuklukları (1,5±0,65)’’, ‘‘uyku gecikmesi (1,42±0,86)’’ ve ‘‘öznel uyku kalitesi (1,21±0,68)’’ idi.

Sonuç:

Çalışma bulgularına göre ağrı düzeyi arttıkça, uyku kalitesi azaldı yani toplam PUKİ puanları ve tüm alt bileşen puanları yükseldi. Bu bulgular, TMD ağrısı olan hastaları tedavi eden hekimlerin uyku kalitelerini araştırması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Orofasiyal ağrı, uyku kalitesi, temporomandibular eklem disfonksiyonu

Tam Metin (İngilizce)