Özgün Makale

Sistemik Sklerozda Uyku Bozukluğu ve Uyku ile Pulmoner Hipertansiyon Arasındaki İlişkilerin Sonuçları: Bir Pilot Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2023.58661

  • İpek Türk
  • Didem Arslan
  • Kezban Aslan Kara
  • Duygu Kurt Gök
  • Çağlar Emre Çağlıyan
  • İsmail Hanta
  • İlker Ünal

Gönderim Tarihi: 02.01.2023 Kabul Tarihi: 24.04.2023 J Turk Sleep Med 2024;11(1):45-51

Amaç:

Sistemik sklerozlu (SSk) hastalarda uyku yapısında önemli farklılıklar bulunur. Bu çalışmanın amacı, SSk hastalarında uyku düzenini ve obstrüktif uyku apne (OUA) sıklığını araştırmak ve pulmoner hipertansiyonu (PH) olan ve olmayan hastalardaki uyku paternlerini karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem:

Polisomnografi incelemesi yapılan hipersomni veya uykusuzluk semptomları olan SSk hastaları değerlendirildi. Hastaların klinik bilgileri hasta dosyalarından elde edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı (PH-pozitif ve PH-negatif). OUA, apne-hipopne indeksi (AHİ) ≥5 olarak tanımlandı. Uyku parametreleri gruplar arasında değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya 27 diffüz ve 9 sınırlı tip olmak üzere 36 SSk hastası (%88,9 kadın; ortalama yaş: 53,1±11,2 yıl) alındı. SSk’lu hastaların yaklaşık %30,6’sında AHİ ≥5 ve %13,9’unda AHİ ≥15 idi. SSk’lu sekiz hastada (%22,2) 5/saat’in üzerinde periyodik bacak hareket indeksi (PMLI) vardı. AHİ ≥5 ve AHİ ≥15 olan hasta yüzdeleri sırasıyla PH-negatif grupta %25,9 ve %7,4; PH-pozitif grupta %44,4 ve %33,3 idi. Hızlı göz hareketi uyku evresi süresi PH’si olan SSk hastalarda PH olmayanlara göre anlamlı olarak daha kısaydı (p=0,02). PMLI >5/h olan hastaların yüzdesi PH-negatif grupta %14,8, PHpozitif grupta %44,4 idi (p=0,086).

Sonuç:

Uyku bozuklukları SSk hastalarında daha sık görülür. Ayrıca SSk hastalarında OUA ve PH ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, sistemik skleroz, pulmoner hipertansiyon, apne-hipopne indeksi

Tam Metin (İngilizce)