Sözlü Bildiriler

Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir

  • Elif Torun Parmaksiz
  • Banu Salepçi
  • Gülten Aktin Güngör
  • Sevda Cömert
  • Ergün Parmaksiz

J Turk Sleep Med 2016;3(1):18-18

Giriş-Amaç

Ürik asit, kardiovasküler hastalıklar, KBY, metabolik sendrom gibi durumlarda yükselen güçlü ve bağımsız bir morbidite ve mortalite belirtecidir. OUAS’de gece boyu meydana gelen hipoksi-arousal-reoksijenasyon siklusları, ATP yıkımına neden olarak purin metabolizması ürünü olan ürik asit oluşumunu arttırır. Çalışmamızda OUAS ile serum ürik asit düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Materyal-Metod

Uyku laboratuarımızda PSG ile değerlendirilen hastalar prospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların demografik verileri, komorbiditelerini içeren ayrıntılı özgeçmişi, sigara öyküsü kaydedildi. Tüm gece PSG uygulandı, tam kan sayımı ve biyokimya analizleri yapıldı.

Bulgular

Çalışmamıza yaş ortalaması 47.78(18-65) olan 449 olgu dahil edildi. Çalışma popülasyonu 283 erkek (%63), 166 kadından (%37) oluşmaktaydı. Polisomnografi(PSG) verilerine göre 43 hastada AHI<5 bulundu, 406 olguda OUAS saptandı. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde hipertansiyon 135(%30), DM 80(%18), koroner arter hastalığı(KAH) 53(%12), astım 53(%12), dislipidemi 14(%3), KOAH 12(%2.7) olguda saptandı. Bu komorbiditelerin OUAS olan ve olmayan gruplardaki dağılımı Şekil 1'de gösterilmiştir. Serum ürik asit düzeyi 75 olguda yüksek bulundu; bu olguların 3'ü OUAS olmayan, 72'si OUAS grubunda idi. Hafif OUAS grubunda 13, orta OUAS grubunda 25, ağır OUAS grubunda ise 34 olguda ürik asit düzeyi artmış bulundu. Serum ürik asit düzeyi OUAS grubunda anlamlı olarak daha yüksek bulundu(p<0.0001). Tam kan sayımı verileri ve serum üre düzeyi iki grupta benzer bulunurken, kreatinin düzeyi OUAS olanlarda anlamlı şekilde yüksek bulundu. OUAS olguları polisomnografi verilerine göre hafif, orta, ağır olarak sınıflandırıldığında yaş ve VKİ gruplar arasında istatistiksel olarak farklı bulundu(p<0.0001). Serum ürik asit ve kreatinin düzeyleri hastalığın ağırlığı ilerledikçe anlamlı olarak artmaktaydı. Olgularda cinsiyete göre ürik asit düzeyleri karşılaştırıldığında kadınlarda ortalama 5.29 mg/dl , erkeklerde ortalama 6.58 mg/dl ile bulundu; aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.0001).

Sonuç

Hiperürisemi, OUAS'de normal popülasyona göre daha sık görülür. Hastalığın ağırlığı arttıkça ürik asit seviyeleri anlamlı olarak artmaktadır. Ürik asit, OUAS’de bir morbidite belirteci olarak kabul edilebilir.