Sözlü Bildiriler

Polisomnografideki (PSG) Parsiyel Oksijen Satürasyonu (PaO2) ile Retina Sinir Lifi Kalınlığı (RNFL) Arasındaki İlişki

  • Metin Çeliker
  • Hüseyin Findik

J Turk Sleep Med 2016;3(1):23-23

Giriş ve Amaç

Amaç, OSAS lı hastalarda parsiyel oksijen satürasyon düzeyinin RNFL üzerine etkisi ile OSAS şiddetinin RNFL üzerine etkisinin korele olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Mart 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında Hastanemiz Uyku Laboratuvarında PSG yapılarak OSAS tanısı konmuş 19 kadın ve 36 erkek hasta alındı. Bu hastalara Göz Polikliniği’nde Optik Kohorens Tomografi(OCT) ile RNFL ölçümleri yapıldı. Hastalar oksijen satürasyonu açısından ; PaO2≥ 90 ,PaO2<90 (grup 1) ve OSAS şiddeti açısından hafif, ağır OSAS (grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Glokom tanısı için kritik RNFL düzeyleri 80 mikron olarak alındı.

Bulgular

55 hastanın 24’ü hafif, 31’i ağır OSAS’lı idi. Ayrıca oksijen satürasyonu (PaO2) değerlerine göre de aynı grup 34’ü yüksek oksijen satürasyon’lu (PaO2≥ 90) ve 21’i düşük oksijen satürasyon’lu (PaO2<90) hastalardan oluşmaktaydı. Çalışmanın veri analizinde SPSS 22.0 (IBM Corp; Armonk, New York, ABD) istatistik paket programı kullanıldı. Hem OSAS şiddetine hem de PaO2 ‘ye göre ikiye ayrılan guruba Independent-Samples T-Test yapıldı. 1. Gurup’ta hafif ve ağır OSAS hastalarının RNFL’ye etkileri arasında(p=0,01) ve 2. Gurup’ta yüksek ve düşük parsiyel oksijen satürasyonlarının RNFL’ye etkileri arasında(p= 0,009) sırasıyla istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu. Pearson korelasyon analizinde de PaO2 değerleri ve RNFL düzeyleri arasında pozitif korelasyon varken; OSAS şiddeti ile RNFL düzeyleri arasında negatif korelasyon mevcuttu. Yine yapılan Pearson- ki-kare testinde de hem 1. Gurupta ve hem de 2. Gurupta glokom açısından da sırasıyla anlamlı fark mevcuttu (p=0,004 ve p=0,026).

Sonuç

Yapılan bazı çalışmalarda OSAS’ın dokular üzerindeki etkileri, OSAS şiddeti ya da PaO2 üzerinden tarif edilmiştir. Bazen OSAS şiddetinin bazen de oksijen satürasyon düzeylerinin dokulardaki patolojik değişikliklerle korele olduğu öne sürülmüştür. Ancak çalışmamızda biz, hem OSAS şiddetinin hem de PaO2 düzeylerinin RNFL üzerindeki etkilerinin korele olduğunu tesbit ettik.