Özgün Makale

Parkinson Hastalığı Uyku Ölçeği-2’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

10.4274/jtsm.galenos.2022.29200

  • Ayyüce Tuba Koçak
  • Selda Arslan

Gönderim Tarihi: 26.04.2022 Kabul Tarihi: 05.07.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(1):36-41

Amaç:

Uyku problemleri, Parkinson hastalığının (PH) en yaygın motor olmayan semptomlarından biridir. Uyku sorunlarını daha iyi yönetebilmek için ise öncelikle değerlendirilmesi ve tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Parkinson Hastalığı Uyku Ölçeği-2'nin (PHUÖ-2) Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmaya, Parkinson tanısı kesinleşmiş 135 hasta dahil edilmiş ve çalışma Nisan 2019-Ocak 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler, Hasta Bilgi Formu ve PHUÖ-2 kullanılarak toplanmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek için; psikodilbilimsel değerlendirme, kapsam geçerliğini analizleri ve yapı geçerliğini için faktörlerin uyumunu değerlendirmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise; madde toplam puan korelasyonu, Cronbach alfa katsayısı ve test-tekrar test analizi uygulanmıştır.

Bulgular:

Ölçeğin, kapsam geçerlik oranı 0,875 ve 1 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğe ilişkin model Doğrulayıcı Faktör Analizi ile incelendiğinde uyum indekslerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Cronbach alfa ölçeğin tamamı için 0,90, alt boyutları için 0,71-0,81 arasında bulunmuştur ve yüksek güvenirliğe işaret etmektedir. Madde-toplam korelasyon katsayısına baktığımızda maddelerin hiçbirinin eşik değer olan 0.30’un altında olmadığı görülmüştür (0,31 ile 0,78 arasında). Test-tekrar test analizinde korelasyon katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur ve yüksek güvenirliği göstermektedir.

Sonuç:

Bu çalışma ile PDSS-2’nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, geçerlik ve güvenirlik, uyku, uyku sorunları

Tam Metin (İngilizce)