Konuşma Metinleri

PARASOMNİLER

  • Kadriye AĞAN

J Turk Sleep Med 2019;6(4):95-96

Parasomniler uyku yada uykuya geçiş sırasında ortaya çıkan anormal, istenmeyen, motor, sözel yada davranışsal olaylardır. Parasomniler hem NREM’de hem de REM’de ortaya çıkabilirler. Çocukluk çağında erişkin döneme göre daha sık rastlanır. Hem hastanın hem de yatak partnerinin uyku kalitesini bozar.

Parasomniler izole olabileceği gibi travma sonrası, psikiyatrik yada diğer nörolojik (Parkinson hastalığı ve spinoserebellar ataksiler vb) hastalıklar ile beraber ortaya çıkabilirler.  Ayrıntılı uyku öyküsü ve en az 18 kanal EEG’nin bulunduğu polisomnografi ayırıcı tanı için gereklidir. Yaşam boyu prevalans %4-67 arasındadır. Özellikle çocukluk çağında 3-13 yaş arasında konfüzyonel uyanma %17.3, uykuda yürüme %17 oranında görülür. Gece kabusları pediyatrik yaş grubunda %10-50 arasındadır. Sıklıkla altta yatan nörolojik yada psikiyatrik hastalık öyküsü (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi) vardır. NREM parasomniler uykunun ilk yarısında ortaya çıkarlar, uykudan uyanıklığa geçişte yada uyku uyanıklık sınırının belirlenmesinde sorun vardır. Sıklıkla NREM 3 evresinde ortaya çıkar. REM parasomnileri ise REM uykusu ve uyanıklığın karışımından oluşur. REM uykusu davranış bozukluğunda artmış motor aktivite lokomotor merkezlerde (spinal ve supraspinal) oluşan sorunlar nedeni ile ortaya çıkar.Parasomniler uyku yoksunluğu, sedasyon yapan ilaçlar, uyku bölünmesi (ağrı, huzursuz bacaklar sendromu, uykuda periyodik bacak hareketleri, tıkayıcı uyku apnesi vb durumlar), ateşli hastalıklar ve  alkol alımı ile tetiklenebilir.