Özgün Makale

Okul Çağındaki Pediyatrik Popülasyonda Uyku Bozuklukları ve Huzursuz Bacaklar Sendromu

10.4274/jtsm.galenos.2022.33255

  • İbrahim Erdim
  • İbrahim Kandemir
  • Emrah Sapmaz
  • Ali Gül

Gönderim Tarihi: 08.11.2021 Kabul Tarihi: 17.03.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(2):165-171

Amaç:

Okul çağındaki çocuklarda uyku bozuklukları (UB) ve huzursuz bacaklar sendromunun (HBS) tanısını koymak ve ilişkili faktörleri saptamak bu hastalıklara bağlı büyüme geriliği, nörobilişsel kayıp ve okul başarısızlığı gibi komplikasyonları önlemek için önemlidir. Bu çalışmanın amacı okul çağındaki çocuklarda sosyo-demografik özellikler, UB ve HBS arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Yaşları 13 ile 17 arasında değişen ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyo-demografik verileri kaydedildi ve bu öğrencilere HBS ve pediyatrik uyku ölçeği (PUÖ) anketleri uygulandı.

Bulgular:

Uygun doldurulmuş 3,568 anket incelemeye alındı. Total PSS skoru kız öğrencilerde 4,3±3,3, erkek öğrencilerde ise 3,9±3,3 saptandı. Bin yüz doksan iki kız öğrencinin 326’sında (%16,4), 1,576 erkek öğrencinin 215’inde (%13,6), toplam öğrenci sayısının ise 541’inde (%15,2) PSS skoru ≥8 saptandı. HBS sıklığı genel olarak %4,4, kız öğrencilerde %4,6 ve erkek öğrencilerde %4,1 olarak saptandı. Her iki cinsiyette total PUÖ skoru, horlama, uykululuk ve davranışsal alt başlıklarla HBS arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Total PUÖ skoru ile vücut kitle indeksi Z-skoru arasında zayıf fakat anlamlı bir farklılık saptandı (r=0,256, p<0,001). PUÖ skoru ile HBS arasında güçlü bir korelasyon saptandı. Her bir PUÖ skoru için HBS odds oranı 2,04 (%95 güven aralığı: 1,87-2,22) olarak saptandı.

Sonuç:

Uykuda solunum bozuklukları, gündüz uykululuk ve davranışsal problemler ile HBS arasında sosyo-demografik verilerden bağımsız olarak yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul, çocuk, uyku bozukluğu, huzursuz bacak sendromu

Tam Metin (İngilizce)