Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne ve Uykuyla İlişkili Hipoksemi-Hipoventilasyon Sendromlu Hastalarda Arteriyel Kan Parsiyel CO2 Basıncı ile Transkutanöz CO2 İzleminin Karşılaştırması

10.4274/jtsm.95

  • Ayşe Coşkun Beyan
  • Ali Kadri Çırak
  • Yelda Varol
  • Zeynep Zeren Uçar

Gönderim Tarihi: 15.05.2015 Kabul Tarihi: 25.06.2015 J Turk Sleep Med 2015;2(3):53-58

Amaç:

Uyku laboratuvarlarında kapnograf ile CO2 monitörizasyon kullanımıyla ilgili az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada Obstrüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) ve Uykuyla ilişkili hipoksemi-hipoventilasyon sendromu (UHHS) tanılı hasta grubunda transkutanöz yol ile ölçülen tcCO2 değerinin kan gazı ile ölçülen PaCO2 değerleri ile korelasyonunu araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

Polisomnografi (PSG) ile OSAS ve UHHS tanısı alan ve bilevel pozitif hava yolu basıncı (BiPAP) tedavi endikasyonu olan hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalardan PSG öncesi, sonrası ve manuel BiPAP titrasyonu öncesi ve sonrası toplam 4 kez arteriyel kan gazı örneği alındı ve hastaların PaCO2 düzeylerine bakıldı, eşzamanlı olarak tcCO2 monitörizasyonu ile CO2 ölçümü yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 18’i OSAS ve KOAH, 12’si OSAS ve Obezite hipoventilasyon sendromu (OHS) tanılı toplam 30 uykuyla ilişkili solunum bozukluğu hastası (UİSB) dahil edildi. PSG gecesi ortalama tcCO2 düzeyi ile ortalama PaCO2 düzeyi arasında korelasyon saptandı (r=0,600; p<0,0001) (Şekil 1). Benzer şekilde BiPAP titrasyonu gecesi ölçümlerinde de ortalama tcCO2 ve ortalama PaCO2 değerleri arasında korelasyon saptantı (r=0,812; p=0,001). Her iki gecedeki toplam dört kan gazından elde edilen ortalama PaCO2 ve toplam iki kapnogramdan elde edilen ortalama tcCO2 değerleri arasında da korelasyon saptanmıştır (r=0,783; p<0,001).

Sonuç:

Çalışmamızda tcCO2 ile PaCO2 değerleri karşılaştırılması sonucu; kapnograf ile ölçülen ortalama CO2 değerlerinin BiPAP titrasyonu öncesi ve sonrasında alınan simultane arteryal pCO2 değerleri ortalaması ile korelasyon gösterdiğini tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Transkutanöz karbondioksit, Obstrüktif uyku apne sendromu, polisomnografi, kapnograf

Tam Metin (İngilizce)