Sözlü Bildiriler

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi

  • Mehmet Sezai Tasbakan
  • Özen K. Basoglu
  • Rukiye Vardar
  • Serhat Bor

J Turk Sleep Med 2016;3(1):3-3

Amaç

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) hastalarında gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) sık görülmektedir. Pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisi ile hastaların solunumsal olaylarının önlenmesi ve GÖRH semptomlarının azalması beklenmesine karşın bu konuda yeteri veri yoktur. Bu çalışmada, PAP tedavisinin uzun dönemde OUAS hastalarında GÖRH semptomları üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Bu prospektif çalışmada, polisomnografi yapılarak OUAS tanısı alan ve PAP tedavisi başlanan hastalara, tedavi öncesi ve PAP tedavisine başladıktan 1 yıl sonra valide edilmiş GÖRH anketi uygulanmıştır.

Bulgular

OUAS tanısı ile PAP tedavisi verilen 65 hasta (47’si erkek, yaş ortalaması 52.7±10.1, AHİ 54.0±25.2/sa) çalışmaya alınmıştır. PAP tedavisi öncesi 38 hasta (%58.5) antireflü tedavi kullanırken; tedavinin 1. yılında 10 hastada antireflü tedavi ihtiyacı ortadan kalkmıştır (p=0.021). Antireflü ilaç kullanımının azalmasının yanı sıra PAP tedavisi ile retrosternal ağrı/yanma (p=0.013), regürjitasyon (p=0.002) ve epigastrik ağrı (p=0.049) semptomlarında anlamlı düzelme saptanmıştır. Reflüye bağlı göğüs ağrısı ve disfaji semptomlarında ise değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 1).

Sonuç

Bu çalışmada uzun dönem izlemde OUAS hastalarında PAP tedavisi ile refflü semptomlarında belirgin düzelme olduğu ve antireflü tedavi gereksiniminin azaldığı saptanmıştır. Bu nedenle, antireflü ilaç kullanan ve PAP tedavisi başlanan hastaların izlemde reflü tedavisinin devamı konusunda yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir.