Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tjsm.galenos.2023.94834

  • Utku Oğan Akyıldız
  • Aslı Akyol Gürses

Gönderim Tarihi: 19.06.2023 Kabul Tarihi: 30.06.2023 J Turk Sleep Med 2023;10(3):235-239

Amaç:

Tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) ve D vitamini eksikliği toplumda yaygın görülen bozukluklardır. Örtüşen patofizyolojik mekanizmalarla birlikte pek çok ortak komorbiditeyi de paylaştıklarından, bu iki durum arasındaki ilişki son yıllarda araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olmuştur. Bununla birlikte konuyla ilgili yayınlarda, muhtemelen obezite gibi bir seri karıştırıcı faktörün de etkisinden ötürü, tutarsız sonuçlar bildirilmektedir. Bu çalışmada amaç, TUAS varlığı yönünden araştırılan hastalarda serum 25 hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeylerini değerlendirmek ve iki durum arasında gerçek bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

İki yüz altmış iki olgu retrospektif olarak incelendi. Apne hipopne indeksi (AHI) ≥5/saat bulunanlar TUAS hastası olarak kategorize edilirken, AHI <5/saat saptananlar kontrol olguları olarak sınıflandı. Klinik bulgular, polisomnografik belirteçler ve serum 25(OH)D düzeyleri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Serum 25(OH)D düzeyleri TUAS grubu ve kontrol olguları arasında benzer saptandı. TUAS grubunun kendi içinde yapılan karşılaştırmalarda da; hafif, orta ve ağır hastalık arasında anlamlı farklılık göstermedi. Ardından TUAS hastaları, D vitamini eksikliğine göre [VDE (<20 ng/mL)] ikiye ayrılarak incelendi. İki grup arasında AHI açısından fark gözlenmezken; VDE bulunan TUAS hastalarında vücut kitle indeksi (VKI) anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,004). TUAS hastalarındaki serum 25(OH)D düzeyleri ve VKI arasında negatif korelasyon izlendi (p=0,037).

Sonuç:

Mevcut bulgular, serum 25(OH)D düzeylerinin TUAS varlığıyla ya da şiddetiyle anlamlı ilişki göstermediğini ortaya koymuştur. Bulgularımız ayrıca VKI artışı ve serum 25(OH)D düzeyleri arasında iyi tanımlanmış negatif korelasyonun varlığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apne sendromu, 25(OH)D, D vitamini, D vitamini eksikliği

Tam Metin (İngilizce)