Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Yorgunluk Algılaması, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Statü Arasındaki İlişki

10.4274/jtsm.galenos.2019.28247

  • Hakan Çalışkan
  • Nurel Ertürk
  • Ebru Çalık Kütükçü
  • Hülya Arıkan
  • Naciye Vardar Yağlı
  • Melda Sağlam
  • Hikmet Fırat
  • Sadık Ardıç
  • Deniz İnal İnce
  • Melike Yüce Ege

Gönderim Tarihi: 23.10.2018 Kabul Tarihi: 13.01.2019 J Turk Sleep Med 2019;6(1):1-6

Amaç:

Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OSAS) hastalarında fiziksel aktivite (PA) katılımını etkileyen faktörleri inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, OSAS’li hastalarda PA düzeyi ile gündüz uyku hali, yorgunluk algısı, yaşam kalitesi ve psikolojik durum arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışma, 30-60 yaşları arasında 38 OSAS’li hastayı kapsamaktadır. PA seviyesi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (IPAQ) Türkçe versiyonu kullanılarak belirlendi. Yaşam kalitesi Uykunun Fonksiyonel Sonuçları Ölçeği ve Nottingham Sağlık Profili (NHP) ile değerlendirildi. Uykululuk durumunu değerlendirmek için Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanıldı. Yorgunluk algısı Yorgunluk Etki Ölçeği (FIS) ve Yorgunluk Şiddeti Ölçeği (FSS) ile değerlendirildi.

Bulgular:

IPAQ sınıflandırmasına göre, hastaların %44,7’si inaktifti. IPAQ-total skoru ile EUÖ skoru (r=-0,493, p=0,002); Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği-A skoru (r=-0,338, p=0,041); NHP-sosyal izolasyon puanı (r=-0,406, p=0,013); FIS-fiziksel skoru (r=-0,404, p=0,013) ve FISpsikososyal skoru (r=-0,411, p=0,012) arasında belirgin bir korelasyon gözlendi.

Sonuç:

Bu çalışma, OSAS’li hastalarda toplam PA miktarının aşırı gündüz uykululuk hali, kaygı düzeyi, sosyal izolasyon ve yorgunluğun fiziksel ve psikososyal işlevler üzerindeki etkileriyle yakından ilişkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apnesi, apne-hipopne indeksi, egzersiz testi, anksiyete, sedanter yaşam tarzı

Tam Metin (İngilizce)