Özgün Makale

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Eritrosit Dağılım Genişliği ve Santral Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.79663

  • Figen Yavlal
  • Rahşan İnan
  • Gülay Kenangil

Gönderim Tarihi: 10.04.2021 Kabul Tarihi: 27.07.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):21-26

Amaç:

Obstrüktif uyku apne sendromunda (OUAS) doku hipoksisi eritrosit dağılım genişliğinde (EDG) ve sekonder oküler komplikasyonlarda artışa neden olur. Bu çalışmada, değişik şiddetlerdeki OUAS hastalarında doku hipoksisine bağlı santral kornea kalınlıkları (SKK) ile EDG arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya yaş ve cinsiyet yönünden benzer 23 hafif, 22 orta ve 25 ağır dereceli toplam 70 OUAS hastası ile eşlik eden komorbiditesi bulunmayan 30 sağlıklı birey alındı. EDG otomatik kan sayım cihazı kullanılarak, SKK ise spektral optik koherans tomografi yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular:

Ağır OUAS hastalarında EDG değerleri, orta (p=0,042) ve hafif (p=0,015) hastalara oranla daha yüksekti. Kontrol grubunda EDG, hafif OUAS (p=0,011) ve orta OUAS (p=0,038) gruplarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı daha yüksekken, ortalama SKK değerleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0,45/p=0,14). Kontrol grubu (r=-0,22 p=0,25) ile hasta grubu (r=-0,1 p=0,63) arasında EDG ve SKK değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon yoktu. EDG’nin, apne-hipopne indeksi (r=0,334, p=0,001) ve minimum oksijen satürasyonu (r=-0,29, p=0,004) ile korelasyonu istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç:

Çalışmamızda OUAS hastalarında EDG’nin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu bulduk. Bu nedenle EDG, OUAS’li hastalarda ateroskleroz riskinin erken teşhisi için önemli bir tanı aracı olarak kullanılabilir ve OUAS’de hipoksi korneal saydamlık için gerekli olan metabolik aktiviteyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, eritrosit dağılım genişliği, santral korneal kalınlık

Tam Metin (İngilizce)