Sözel Bildiriler

OBSTRİKTİF UYKU- APNE SENDROMU VE NARKOLEPSİ BİRLİKTELİĞİ: KO-MORBİDİTE Mİ? SONUÇ MU?

  • Dilara Mermi Dibek
  • Onur Bulut
  • Sevgi Ferik
  • Ayşegül Özer Çelik
  • İbrahim Öztura
  • Barış Baklan

J Turk Sleep Med 2019;6(4):103-103

ÖZET:

Gündüz aşırı uykululuğu, obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan hastalarda sık görülen bir semptomdur. Gündüz aşırı uykululuğu ile başvuran OUAS hastaların anamnez ve muayenesinde dikkat edeceğimiz belirli noktalar olmakla birlikte bazı objektif testlerle de etyolojiyi ayıt edebilmekteyiz. Buna rağmen bazı OUAS hastalarında uygun tedaviye rağmen gündüz aşırı uykululuğunun devam ettiği noktada rezidü uykululuğa neden olabilecek başka bir nedenin eşlik edip etmediği göz önünde bulundurulmalıdır. Bildirdiğimiz üç vakamızda obstrüktif uyku apne sendromu ve narkolepsi tip I birlikteliği mevcut olup bu durumun komorbidite veya tedavi gecikmesinin bir sonucu olabileceğini tartışmayı hedefledik.

SONUÇ:

OUAS’de gündüz aşırı uykululuğunun nedeni genellikle PAP tedavisindeki sorunlar iken uygun basınç ve sürede tedaviye rağmen devam eden durumlarda narkolepsi birlikteliği de akılda bulundurulmalı; özellikle genç hasta, orta dereceli AHI varlığı ve gündüz aşırı uykululuğunda akılda narkolepsi kuşkusu olması gerektiğini vurgulanmaktadır. Aynı zamanda ileri yaş ve yüksek vücut kitle indeksinde narkolepsiye eşlik eden OUAS varlığı da göz önünde bulundurulmalıdır.