Özgün Makale

Obstüktif Uyku Apneli ve Eşlik Eden Hipertansiyonlu ve Diabetes Mellituslu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi

10.4274/jtsm.galenos.2020.52824

  • Ayşegül Altıntop Geçkil
  • Çiğdem Fırat Koca

Gönderim Tarihi: 01.10.2019 Kabul Tarihi: 15.01.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(1):5-9

Amaç:

Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS) özellikle orta yaş erişkinleri etkileyen yaygın bir hastalıktır. Artmış platelet aktivasyon ve agregasyonu ile kardiyovasküler komplikasyonlar arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Ortalama trombosit hacmi, platelet aktivasyonunun bir belirtecidir. OUAS’nin platelet aktivasyonu üzerine etkisi tam olarak anlaşılamamış bir konudur.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya dahil edilen 192 hasta polisomnografi ile retrospektif olarak incelendi. Apne-hipopne indeksi (AHİ) beşin üzerinde olması OUAS olarak kabul edildi. AHİ beşin altında olanlar kontrol grubu olarak kararlaştırıldı. OUAS grubu apne-hipopne değerine göre üç gruba ayrıldı. AHİ 5-15 arası olanlar hafif, 15-30 arası olanlar orta ve 30 üzeri olanlar ağır grup olarak ayrıldı. Kontrol grubu 28 hastadan (%14,6), hafif obstrüktif uyku apne grubu 31 hastadan (%16,1), orta obstrüktif uyku apne grubu 42 hastadan (%21,9) ve ağır obstrüktif uyku apne grubu 91 hastadan (%47,6) oluşuyordu. Hastaların medikal ve uyku hikayeleri, demografik verileri, kardiyovasküler ve metabolik hikayesi, ilaç kullanımı retrospektif olarak incelendi. Laboratuar incelemesi rutin kan değerlendirmesinden oluşuyordu. Hipertansiyon ve diabetes mellitus hikayesi de ayrıca araştırıldı.

Bulgular:

Gruplar arasında Desatürasyon indeksi, Vücut Kitle indeksi, AHİ, minimum oksijen satürasyonu ve arousal arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). Hemoglobin, lökosit, platelet sayısı ve ortalama trombosit hacmi değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç:

OUAS derecesi ile ortalama trombosit hacmi değeri arasında korelasyon olup olmadığını ve kardiyovasküler hastalıklarla olan ilişkisini analiz etmeyi hedefledik. Sonuç olarak OUAS derecesi ile ortalama trombosit hacmi arasında korelasyon mevcut değildi. Bu konu ileri çalışmalarla analiz edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tıkayıcı uyku apne, ortalama trombosit hacmi, kardiyovasküler

Tam Metin (İngilizce)