Özgün Makale

Nöroşirürji Kliniğinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesinin Belirlenmesi

10.4274/jtsm.galenos.2020.85856

  • Remziye Cici
  • Meral Özkan

Gönderim Tarihi: 15.04.2020 Kabul Tarihi: 03.08.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(3):189-194

Amaç:

Bu araştırma nöroşirürji kliniğinde yatan hastaların uyku kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma tanımlayıcı olarak, Türkiye’de bir üniversite hastanesinin nöroşirürji kliniğinde Nisan 2013 - Mart 2014 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini nöroşirürji kliniğinde yatan tüm hastalar oluşturdu. Örneklemini ise 18 yaş ve üzerinde olan olasılıksız gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 140 hasta oluşturdu. Araştırmaya başlamadan önce çalışmanın yapıldığı kurumdan ve etik kuruldan gerekli onaylar alındı. Veriler hasta tanıtım formu ve Pittsburg Uyku Kalitesi indeksi kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, bağımsız gruplarda t-testi, Kruskal-Wallis ve ANOVA testleri kullanıldı.

Bulgular:

Araştırmaya katılan hastaların Pittsburg Uyku Kalitesi indeksi toplam puan ortalamasının kötü (7,63±4,04) olduğu belirlendi. Öznel uyku kalitesi, uyku latensi, uyku süresi ve uyku bozukluğu alt bileşen puanı kötü, alışılmış uyku etkinliği, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu alt bileşen puanı ise iyi olarak bulundu. Kadın hastaların erkek hastalara göre uyku kalitelerinin daha kötü olduğu bunun dışında hastaların diğer tanıtıcı ve tıbbi özelliklerinin uyku kalitesini önemli düzeyde etkilemediği belirlendi.

Sonuç:

Sonuç olarak nöroşirürji hastalarının uyku kalitesinin önemli düzeyde kötü olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Nöroşirürji, Hasta, Uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)