Özgün Makale

Noktürinin Benign Prostat Obstrüksiyonu Olan Hastalarda ve Partnerlerinde Uyku Kalitesine Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2022.22932

  • Çağdaş Şenel
  • Merve Yumrukuz Şenel
  • Ahmet Asfuroğlu
  • İbrahim Can Aykanat
  • Hikmet Fırat

Gönderim Tarihi: 06.03.2022 Kabul Tarihi: 18.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):209-213

Amaç:

Noktürinin hastaların uyku kalitesine olan negatif etkisi daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak, hastaların partnerlerinin uyku kalitesinin değerlendirildiği çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada, benign prostat obstrüksiyonu (BPO) olan hastalarda ve kadın partnerlerinde noktürinin uyku kalitesine olan etkisini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Noktürisi olan 50 BPO hastası (grup 1), noktürisi olmayan 50 hasta (grup 2) ve kadın partnerleri çalışmaya dahil edildi. Hastaların alt üriner sistem yakınmaları uluslararası prostat semptom skoru, serum prostat spesifik antijen, üroflovmetri ve üriner ultrasonografi ile değerlendirildi. Hastaların ve partnerlerinin uyku kalitesi Pittsburgh uyku kalite indeksi (PUKİ) ile değerlendirildi.

Bulgular:

Hastalar ve partnerlerinin yaş ortalamaları sırasıyla; 63±7,9 ve 57,4±8,5 idi ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi. Grup 1’de bulunan hasta ve partnerleri grup 2’ye göre daha yüksek total PUKİ değerine sahipti. Grup 1’deki hasta ve partnerlerinin zayıf uyku kalite oranı grup 2’den daha yüksekti.

Sonuç:

Noktüri, BPO olan hastalarda ve partnerlerinde uyku kalitesini negatif olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Benign prostat obstrüksiyonu, noktüri, Pittsburgh uyku kalite indeksi, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)