Özgün Makale

Üniversite Öğrencilerindeki İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesine, Fiziksel Aktiviteye ve Bilişsel Duruma Etkisi

10.4274/jtsm.galenos.2021.96158

  • Sabriye Ercan
  • Hüseyin Tolga Acar
  • Esma Arslan
  • Ayhan Canbulut
  • Ahsen Oğul
  • Cem Çetin

Gönderim Tarihi: 26.05.2020 Kabul Tarihi: 27.01.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(1):49-56

Amaç:

İnternetin kabul edilebilir bir şekilde kullanılması bireye fayda sağlarken, aşırı internet kullanımına ek olarak bireyin internet kullanımını kontrol edememesi olarak tanımlanan internet bağımlılığı ise özellikle genç yaş grubunda yer alan bireyler üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olan klinik bir durumdur. Bu çalışmada, gençlerde internet bağımlılığının vücut kitle indeksine, fiziksel aktiviteye, uyku kalitesine ve bilişsel duruma etkisini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya üniversitemizde eğitim-öğretim gören 1,007 öğrenci dahil edilmiştir. Katılımcılardan tarafımızca hazırlanan anketlerin cevaplanması istenmiştir. Hazırlanan anketlerle katılımcıların, demografik verileri alınmış ve ardından katılımcılara Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa form), İnternet Bağımlılık Testi, Epworth Uykululuk Ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ve Bilişsel Durum Ölçeği gibi ölçekler yüz yüze anket doldurma tekniği ile uygulanmıştır.

Bulgular:

Öğrencilerin %82,6’sı (n=832) İnternet Bağımlılık testinden 50 puanın altında alarak ‘‘ortalama kullanıcı’’ olarak tanımlanırken %17,4’ü (n=175) 50 puan ve üstünden puan alarak ‘‘problemli kullanıcı’’ olarak tanımlanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre problemli kullanıcı grubundaki katılımcılar daha yüksek vücut kitle indeksi değerlerine sahiptir (p=0,0001). Ayrıca uyku kalitesinin düşüklüğü, Bilişsel Durum Ölçeğindeki toplam ve alt boyut puanları ile problemli internet kullanımı arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişkisi tespit edilmiştir.

Sonuç:

Elde edilen veriler neticesinde internet bağımlılığı, vücut kitle indeksini etkileyerek dolayısıyla obeziteye, düşük uyku kalitesine ve günlük hayatta karşılaşılabilecek dikkat ve hafıza sorunları gibi bilişsel bozukluklara neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, bilişsel durum, internet bağımlılığı, fiziksel aktivite, uyku

Tam Metin (İngilizce)