Özgün Makale

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Hasta Yakınlarında Uyku Bozuklukları ve Dayanıklılık: Şehir Hastanesinden Bir Araştırma

10.4274/jtsm.galenos.2023.06978

  • Burcu İleri Fikri
  • Derya Tatlısuluoğlu
  • Güldem Turan

Gönderim Tarihi: 13.01.2023 Kabul Tarihi: 17.03.2023 J Turk Sleep Med 2024;11(1):34-38

Amaç:

Çalışmamızda; üçüncü düzey yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) hastaların yakınlarında uyku bozuklukları ve dayanıklılığın araştırılması ve aralarında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamız, YBÜ hastalarının birinci derece yakını olan 65 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) ve erişkinler için dayanıklılık skalası kullanılmıştır.

Bulgular:

Katılımcıların 34'ünde (%52,3) uyku bozukluğu saptanmıştır. Katılımcıların PUKİ skorları 0-17 arasında değişmekte olup ortalama 6,35±3,586 standart sapmadır (SS). Katılımcıların PUKİ toplam skorları ve alt grupları oluşturan sorular değerlendirildiğinde; cinsiyet, hastaya yakınlık derecesi, katılımcıların eğitim durumu, katılımcıların medeni hali değişkenlerinin istatistiksel anlamlı fark göstermediği bulunmuştur. Katılımcıların erişkinler için dayanıklılık skalası skoru ortalama 123,93±24,093 bulunmuş olup, katılımcıların dayanıklılığının yüksek olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların uyku bozuklukları ile dayanıklılıkları arasında korelasyon izlenmemiştir.

Sonuç:

Çalışmamızda, YBÜ hasta yakınlarında uyku bozuklukları ve dayanıklılık arasında korelasyon saptanmamıştır. Ancak; toplumdaki sağlıklı kişiler ile yapılan çalışmaların sonuçları ile kıyaslandığında; uyku bozukluklarının artmış olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: YBÜ, Pittsburgh uyku kalitesi indeksi, dayanıklılık

Tam Metin (İngilizce)