Özgün Makale

Müzik Terapisi ile Birlikte Yapılan Progresif Gevşeme Egzersizinin Postoperatif Uyku Kalitesi ve Ağrı Şiddeti Üzerine etkisi: Yarı Deneysel Bir Araştırma

10.4274/jtsm.galenos.2022.75046

  • Pınar Duru
  • Özlem Örsal
  • Yasemin Şara
  • Nedime Köşgeroğlu

Gönderim Tarihi: 04.03.2022 Kabul Tarihi: 17.05.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):244-253

Amaç:

Genel olarak uyku kalitesinin bozulması ağrıyı olumsuz etkilerken, hastalığa bağlı ağrı da uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan hastalarda, müzik destekli progresif gevşeme egzersizlerinin (MaPRE) ameliyat sonrası uyku kalitesi ve ağrı yoğunluğuna etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu, ön ve son test ile randomize olmayan, tek kör, yarı deneysel kontrollü bir çalışmadır. Çalışmaya müdahale grubunda 31 cerrahi hasta ve kontrol grubunda 31 cerrahi hasta olmak üzere toplam 62 hasta dahil edilmiştir. Müdahale grubu ameliyattan sonraki hafta boyunca düzenli olarak günde 30 dakika MaPRE yapmıştır. Çalışmanın verileri ağrı şiddetini değerlendirmek için “görsel kıyaslama ağrı ölçeği” ve uyku kalitesini belirlemek için “görsel kıyaslama uyku ölçeği” yardımıyla toplanmıştır.

Bulgular:

MaPRE yapılması müdahale grubundaki hastaların uyku kalitesinde anlamlı bir artış ve ağrı şiddeti düzeyinde anlamlı bir azalma sağlamıştır. MaPRE uygulayan ve uygulamayan hastaların uyku kaliteleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. MaPRE uygulayan ve uygulamayan hastaların ağrı şiddeti düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Ancak, MaPRE uygulayan hastalarda, uygulamayanlara göre daha yüksek düzeyde ağrı şiddeti bulunmuştur.

Sonuç:

MaPRE hastaların ameliyat sonrası uyku kalitesini artırmış ve hastalarda ameliyat sonrası ağrı şiddetini azaltmıştır. Sonuç olarak, MaPRE cerrahi kliniklerde yatan hastaların uyku kalitelerini artırmakta ve ağrı şiddetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, ağrı şiddeti, müzik terapi, progresif gevşeme egzersizi, ameliyat sonrası bakım

Tam Metin (İngilizce)