Özgün Makale

Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluk ve Uyku Bozukluklarının Demografik ve Polisomnografik Olarak İncelenmesi

10.4274/jtsm.70299

  • Ali Özhan Sıvacı
  • Aylin Bican Demir
  • Ömer Faruk Turan
  • Özlem Taşkapılıoğlu
  • İbrahim Bora
  • Gökhan Ocakoğlu

Gönderim Tarihi: 05.05.2018 Kabul Tarihi: 27.10.2018 J Turk Sleep Med 2018;5(3):91-98

Amaç:

Multipl skleroz (MS) hastalarında demografik, klinik ve polisomnografik verilerle yorgunluk ve uyku bozukluklarını araştırmak ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini göstermektir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya polisomnografi (PSG), Yorgunluk Şiddeti ölçeği, Epworth Uykululuk ölçeği (EUÖ), Pittsburg Uyku Kalitesi indeksi, Beck Depresyon ve Anksiyete envanteri ile değerlendirilen 30 MS hastası alındı. İnterferon kullanan (n=16) ve kullanmayan (n=14) hastalar, tüm parametrelerde birbirleriyle karşılaştırıldı; EUÖ ve PSG verileri 19 sağlıklı kişiden oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Kısa form-36 (SF-36) verileri ise toplum normlarıyla karşılaştırıldı.

Bulgular:

Hastaların %86,7’sinde santral yorgunluk olduğu görüldü. PSG’de, interferon kullanmayanların evre N2 uyku süresi, kullananlara göre anlamlı olarak daha uzun kaydedildi (p<0,001). PSG’ye göre, toplam uyku süresi, uyku etkinliği, evre N3 ve hızlı göz hareketi süresi, solunum bozukluğu indeksi ortalaması, uyku latansı ve toplam bacak hareketlerinin ortalama değeri, hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0,001). SF-36’nın tüm parametreleri hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Evre N3 uyku süresi uzunluğu, SF-36’nın fiziksel bileşen özeti ile ilişkili bulundu (p<0,001).

Sonuç:

MS hastalarında yüksek düzeyde yorgunluk, ek olarak nesnel ve öznel uyku parametrelerinde önemli ölçüde bozukluklar bulunmaktadır. Çalışmamızda bu hastaların yaşam kalitesindeki tüm bileşenlerin önemli ölçüde azaldığı ortaya konmaktadır. Ayrıca çalışmamız derin uyku süresinin fiziksel aktivite ile ilişkili olduğunu göstermiş, MS hastalarında uyku değerlendirmesinin önemini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yorgunluk, uyku bozuklukları, multipl skleroz, polisomnografi

Tam Metin (İngilizce)