Sözlü Bildiriler

Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi

  • Belma Dogan Güngen
  • Yesim Güzey Aras
  • Ayse Burcu Ayaz
  • Bilgehan Atilgan Acar

J Turk Sleep Med 2016;3(1):11-11

Özet

Uyku bozuklukları migrende yaygın rastlanan psikolojik problemlerdir. Annedeki bu psikojenik durumlar çocuğu da olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı migrenli annelerin çocuklarında görülen uyku bozukluklarının saptanması ve bu uyku bozukluklarının araştırılmasıdır.

Yöntem

Bu prospektif vaka kontrollü çalışmaya 96 migren hastası ile 74 sağlıklı gönüllü alındı. Her iki grubunda demografik verileri, beck depresyon, beck anksiyete ölçekleri ve uyku kalitesi için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kaydedildi. Çocuklarda uyku kalitesini değerlendirmek için çocuk uyku alışkanlıkları anketi kullanıldı. Toplam puan 41 ve üstü uyku bozukluğu olarak kabul edildi.

Bulgular

Migren hastalarının yaş ortalaması 36.6±7.1 yıl olup hastalık süresi 12.4±9.53 yıl idi. Migrenli annelerin çocuklarının yaş ortalaması 9.5±4yıl idi. Migren hastalarında PUKİ toplam puanı kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek saptandı (p:≤0.005). Migrenli annelerin çocuklarında ise çocuk uyku alışkanlıkları anketi puanları arasında sağlıklı annelerin çocukları ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. Ancak çocuk uyku alışkanlıkları anketi toplam puanı 41 ve üzerinde alanlar şeklinde değerlendirildiğinde sağlıklı annelerin çocuklarında daha yüksek oranda uyku bozukluğu saptandı.

Sonuçlar

Çalışmamızda migrenli annelerin çocuklarında uyku bozukluğu sağlıklı annelerin çocuklarına göre daha sık görülmektedir. Ancak toplam puan olarak aralarında fark saptanmaması ülkemizde çocuk uyku alışkanlıkları anketinin cutoff değeri 41'in güvenilir olmadığını düşündürebilir. Yada migrenli annelerin çocuklarının uyku probleminin kendilerinin atak sıklığını artırdığından dolayı çocuklarına daha iyi uyku disiplini vermelerinden kaynaklanabilir.