Sözlü Bildiriler

Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi

  • Belma Dogan Güngen
  • Yesim Güzey Aras
  • Türkan Acar
  • Aybala Neslihan Alagöz
  • Bilgehan Atilgan Acar

J Turk Sleep Med 2016;3(1):12-12

Giriş

Anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları, migren hastalarının yaygın psikolojik sorunlardır. Bu çalışmanın amacı, migren hastalarında uyku bozukluğunu değerlendirmektir. Ayrıca migren ataklarının, VAS (görsel analog skala), uyku bozuklukları, migren değerlendirme ölçeği ( MIDAS) ile birlikte migren ağrı tipi ve sıklığının duygusal durum üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem

Bu prospektif vaka-kontrollü çalışmaya 171 migren hastası ve 18-55 yaş arası 80 sağlıklı gönüllü alındı. Tüm hastaların demografik verileri, sigara öyküleri, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi kaydedildi. Beck depresyon envanteri (BDI), Beck anksiyete envanteri (BAE) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) migren hastalarında sırasıyla depresyon, anksiyete ve uyku kalitesini değerlendirmek için kullanıldı.

Bulgular

Migrenli hastaların yaş ortalaması 36.4 idi ve hastalık süresi 11.3 ± 8.7 yıl idi. Migrenli hastalarda BDÖ puanı, BAE puanı ve toplam PUKİ skoru kontrol grubuna (p <0.05) göre anlamlı derecede yüksekti. Uyku bozukluğu migren atak sıklığı, menstrüel migren ve MİDAS ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p:≤0.005). Emasyonel durum bozukluğu ile migren atak sıklığı, sızlayıcı tip baş ağrısı ve MİDAS ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p:≤0.005).

Sonuçlar

Çalışmamızda migren hastalığına eşlik eden emosyonel durum bozukluğu ve uyku bozuklukları genel popülasyona oranla daha yüksek oranda görülmektedir. Atak sıklığı arttıkça artmaktadır ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Sızlayıcı tip baş ağrısı olanlarda da emosyenel bozukluklar daha sık görülmektedir.