Özgün Makale

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Yoğun Bakım Hastalarında Uyku

10.4274/jtsm.2016.167

  • Ebru Ortaç Ersoy
  • Serpil Öcal
  • Atila Kara
  • Sadik Ardiç
  • Arzu Topeli

Gönderim Tarihi: 15.04.2016 Kabul Tarihi: 19.04.2016 J Turk Sleep Med 2016;3(1):10-13

Amaç

Kritik hastalarda uyku bozuklukları sıklıkla görülmektedir. Uykuyu değerlendirmenin altın standart yöntemi polisomnografidir (PSG). Bu çalışmada amaç; yoğun bakımda mekanik ventilasyon yapılan hastaların uykularının PSG ile değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma bir Üniversite Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde yapıldı. Çalışmaya en az 24 saattir endotrakeal tüp ile mekanik ventilasyon yapılan hastalar dahil edildi. Hastalara 18 saat süreyle PSG yapıldı. Uyku parametreleri kaydedildi.

Bulgular

Toplam 12 hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastaların dokuzu erkek, üçü kadındı. Ortanca yaş değeri 72,5 yıl (min-maks=31-92) olarak bulundu. Ortanca APACHE II 19 (min-maks=10-27), uyku süresi 489,5 dakika (180-1105), uyku etkinliği %77,1 (24,9-96,5) ve arousal sayısı 147,5 (14-450) idi.

Sonuç

REM ve derin uyku azalmış olarak bulundu. Non REM evre 2 uyku artmış olarak izlendi.

Anahtar Kelimeler: Yogun bakim, uyku, mekanik ventilasyon, polisomnografi

Tam Metin (İngilizce)