Özgün Makale

Lise Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Uykusuzluk Düzeyinin Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2020.84755

  • Özlem Çağan
  • Bennur Koca

Gönderim Tarihi: 02.07.2020 Kabul Tarihi: 12.11.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(1):45-51

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, akıllı telefon kullanan lise öğrencileri arasında akıllı telefon bağımlılığı sıklığının saptanması ve uykusuzluk şiddetinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, Nisan-Haziran 2019 tarihleri arasında lise öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma kapsamına alınan liselerde öğrenim görmekte olan ve akıllı telefon kullanan toplam 745 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin akıllı telefon bağımlılığı, Akıllı Telefon Bağımlılığı ölçeği-kısa formu ile değerlendirilmiştir. Uykusuzluk düzeyinin değerlendirilmesi için ise Uykusuzluk Şiddeti indeksi kullanılmıştır.

Bulgular:

Çalışma grubunu oluşturanların 461’i (%61,9) kadın, 284’ü (%38,1) ise erkektir. Yaşları 14-18 arasında değişmekte olup, ortalama 15,76±0,90 yıl idi. Bu çalışmada akıllı telefon bağımlılığı sıklığı %36,9 (n=275) olarak saptanmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı için önemli risk faktörleri arasında kadın olmak, bir günde akıllı telefonu kontrol etme sayısının 49 kez ve üzerinde olması, bir günde akıllı telefon kullanma süresinin 5 saat ve üzerinde olması, yanında şarj cihazı taşımak, gece uyumadan önce akıllı telefonla zaman geçirilmesi, uyandıktan sonra akıllı telefonun kontrol edilmesi ve uyku sorunu yaşamak olduğu görülmüştür. Çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığı ile uykusuzluk şiddeti arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışmada lise öğrencileri arasında akıllı telefon bağımlılığının önemli bir sağlık sorunu olduğu saptanmıştır. Akıllı telefon bağımlılığı ile uykusuzluk şiddeti arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki vardır. Akıllı telefon bağımlılığının azaltılması için akıllı telefonların amaç dışı kullanılmaması konusunda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere bilgilendirme çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, uykusuzluk, lise öğrenci

Tam Metin (İngilizce)