Özgün Makale

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Anksiyete, Yaşam Kalitesi ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.83792

  • Sıddıka Gedik Depreli
  • Melike Mercan Başpınar
  • Okcan Basat

Gönderim Tarihi: 01.12.2020 Kabul Tarihi: 17.02.2021 J Turk Sleep Med 2021;8(2):112-117

Amaç:

Bu çalışmada (i) genç hastalarda kronik nöropatik bel ağrısı (NBA) prevalansını belirlemek, (ii) nöropatik ve nosiseptif tip bel ağrısında anksiyete, yaşam kalitesi ve uyku kalitesini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu gözlemsel kesitsel çalışmaya, kronik bel ağrısı olan ve üçüncü basamak bir hastanede aile hekimliği ve fizik tedavi kliniklerine başvuran 83 genç hasta (18-45 yaş) alındı. NBA varlığı, anksiyete, yaşam kalitesi ve uyku kalitesini değerlendirmek için leeds nöropatik semptom ve bulgu değerlendirmesi, DN4, kısa form-36 (SF-36), durumluk sürekli kaygı düzeyleri envanteri (STAI) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PSQI) ölçekleri kullanıldı.

Bulgular:

Çalışmada 83 hastanın 42’sinde (%50,6) NBA saptandı. Hastaların ortalama yaşı ve çalışma hayatı süreleri sırasıyla 32,6±7,0 ve 11,9±7,7 yıldı. NBA grubu ve nosiseptif bel ağrısı grubu arasında gelir düzeyleri arasında anlamlı fark olsa da (p=0,034), yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, boy, kilo, Beden Kitle indeksi, meslek, ayakta veya oturarak çalışma postürü açısından fark bulunmadı. STAI, SF-36 ve PSQI sonuçlarının NBA grubunda, nosiseptif ağrı grubundan istatistiksel olarak daha kötü olduğu gözlendi (sırasıyla; p=0,000, p=0,000, p=0,000). NBA varlığında kesim değeri olarak STAI ölçeğinde ≥44 puan [eğrinin altındaki alan (EAA): 0,90; %95 güven aralığı (GA): 0,84-0,96; p<0,001], PSQI ölçeğinde ≥8 puan (EAA: 0,87; %95 GA: 0,80-0,95; p<0,001) hesaplandı.

Sonuç:

Bu çalışmada, düşük sosyo-ekonomik durum, kötü yaşam kalitesi, zayıf uyku kalitesi ve artmış anksiyete düzeyinin NBA olan hastalarda anlamlı olduğu gösterilmiştir. Meslek grubu veya vücut duruşuna göre çalışma açısından fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, nöropatik ağrı, yaşam kalitesi, uyku kalitesi, anksiyete

Tam Metin (İngilizce)