Özgün Makale

Koroner Yoğun Bakım Hastalarında Danışmanlık ve Uyku Maskesi Uygulamasının Uyku Kalitesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2022.08108

  • Öznur Kavaklı
  • Gülten Güvenç
  • Halise Coşkun

Gönderim Tarihi: 22.07.2022 Kabul Tarihi: 17.12.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(2):152-162

Amaç:

Koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların büyük çoğunluğunda uyku sorunu vardır. Yoğun bakım hemşireleri, hastaların uyku örüntülerini düzenli olarak gözden geçirmeli, uykuyu teşvik eden stratejileri belirlemelidir. Yoğun bakım hemşireleri, fizyolojik ve psiko-sosyal risk faktörleri konusunda kalp hastalarına doğrudan destek sağlama açısından benzersiz bir konumdadır. Bu çalışmanın amacı, koroner yoğun bakım ünitesinde göz maskesi uygulamasının ve anksiyete azaltmaya yönelik verilen danışmanlığın uyku kalitesi ve anksiyete üzerine etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Tek merkezli prospektif randomize kontrollü klinik bir çalışmadır. Müdahale grubundaki 50 hastanın gece uykusunda göz maskesi takmasına izin verildi ve kaygılarını azaltmak için danışmanlık sağlanmıştır. Kontrol grubu 50 hastanın rutin kardiyolojik tedavi alması sağlanmıştır. Araştırma verileri Richards-Campbell Uyku Ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği ve “Sayısal Derecelendirme Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Veriler istatistiksel program SPSS (22.0) kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular:

Uyku kalitesi puanı (müdahale grubu: 316,40±148,42, kontrol grubu: 291,80±149,29) gruplar arasında farklıydı ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t=0,826, p=0,411). Ancak anksiyete puan ortalamaları arasındaki fark (müdahale grubu: 11,44±8,74, kontrol grubu: 15,38±10,49) istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır (t=-2,040, p=0,044).

Sonuç:

Göz maskesi uygulaması hastaların koroner yoğun bakım ünitesinde uykularını ddesteklemiş, göz maskesi kullanmak isteyen hastalara önerilmiştir. Hemşirelere, hastalarının sorularını danışmanlık yoluyla yanıtlamaları ve desteklemeleri tavsiye edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hasta, göz maskesi, danışmanlık, uyku, anksiyete

Tam Metin (İngilizce)