Sözel Bildiriler

KATATRENİ; POLİSOMNOGRAFİDE SANTRAL UYKU APNESİNİ TAKLİT EDEN UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUĞU: OLGU SUNUMU

  • Sevgi Ferik
  • İbrahim Öztura
  • Barış Baklan

J Turk Sleep Med 2019;6(4):104-104

AMAÇ:

Katatreni, uykunun özellikle REM evresinde görülen nefes verme sırasında inleme tarzında ses çıkışıyla karakterize bir antitedir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu bozukluk oldukça nadir görülmektedir. Burada bir katatreni vakası klinik ve elektrofizyolojik özellikleri ile sunulmuştur.

OLGU:

27 yaşında kadın 12 yıldır devam eden, hemen hemen her gece olan, uykuda inleme tarzı ses çıkarma yakınması ile hastanemize başvurdu. Hasta bu seslerden dolayı yatak partnerinin rahatsız olduğunu ve sosyal olarak sorun yaşadığını ifade etti. Öyküsünden çocukluk döneminde uykusunda konuştuğu, ergenlik döneminde ise bunun azalarak kaybolduğu öğrenildi. Daha önce parasomni olarak kabul edilen hasta imipramin, melatonin, klonazepam, mirtazapin, sertralin, melatonin agonisti tedavilerini etkin doz ve sürelerde kullanmış ancak uykuda inleme yakınması devam etmiş. Hastanın polisomnografi incelemesinde sıklıkla REM uyku evresi sırasında derin inspirasyondan sonra uzamış bir ekspiryum periyodu olduğu saptandı. Bu görüntünün santral uyku apnesi paterni ile karışabileceği düşünüldü. Ancak hastanın eş zamanlı video ve ses kayıtlarında eksprium sırasında inleme tarzı ses çıkışı olduğu ve bu epizodlara solunum sıkıntısı veya oksijen desaturasyonunun eşlik etmediği dikkati çekti. Hastaya katatreni tanısı konuldu. Daha önce farmokoterapiden fayda görmeyen hastaya CPAP ve ağız içi aparey tedavisi verildi, ancak bu tedavilerle de yakınmaları devam etti.

SONUÇ:

Uykuda inleme ile karakterize katatreni, ilk kez 1983’de tanımlanmıştır. Patofizyolojisi net olmamakla birlikte uzun yıllar parasomni olarak kabul edilmiştir. 2014 yılında ise Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından uyku ile ilişkili solunum bozukluklarından izole semptom ve varyantlar başlığı altında sınıflandırılmıştır. Ancak tedavi ile ilgili yeterince veri halen yoktur. Katatreninin, polisomnografide santral uyku apne paterni ile karıştırılabileceğine dikkat çekmenin yanısıra literatürde olgularının sınırlı sayıda bildirilmiş olması nedeni ile bu vaka sunulmuştur.