Özgün Makale

Kardiyovasküler Olay Öyküsü Olan Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarının Klinik Özellikleri

10.4274/jtsm.galenos.2021.28199

  • Sezgi Şahin Duyar
  • Funda Aksu
  • Şule Çilekar
  • Ahmet Cemal Pazarlı
  • Nurhan Sarıoğlu
  • Özlem Erçen Diken
  • Önder Öztürk
  • Ayşegül Altıntop Geçkil
  • Sinem Berik Safçi
  • Hakan Alp Yılmazlı

Gönderim Tarihi: 08.08.2021 Kabul Tarihi: 21.12.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(2):139-146

Amaç:

Obstrüktif uyku apnesi (OUA) ve kardiyovasküler hastalıkların bazı ortak patofizyolojik özellikleri ve birbirlerinin sonuçları üzerinde etkileri vardır. Bu çalışma, kardiyovasküler olay öyküsü olan OUA hastalarının özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çok merkezli çalışma için OUA ile ilgili semptomların başlamasından sonra koroner anjiyoplasti, koroner baypas greftleme veya serebrovasküler olay öyküsü olan OUA hastaları [apne-hipopne indeksi (AHİ)>5/saat] çalışmaya dahil edildi. Kardiyovasküler olay öyküsü olmayan hastalar kontrol grubuna, dahil edildi. Kardiyovasküler olay öncesi ve sonrası ağırlık, sübjektif uyku süresi, sigara, menopoz durumu ve komorbidite varlığı da takiplerde ve telefon görüşmelerinde sorgulandı. Bu veriler kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular:

Bu çok merkezli çalışmaya, %83’ü orta/şiddetli OUA olan 281 hasta (100 çalışma grubu ve 181 kontrol grubu) dahil edildi. Yaş, ailede kardiyovasküler olay öyküsü ve Epworth uykululuk ölçeği puanı, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek bulundu (p<0,001). Polisomnografik veriler, hasta grubunda kontrol grubuna kıyasla santral AHİ (p=0,002), non-supin AHİ (p=0,017) değerlerinin daha yüksek; NREM3 uyku yüzdesi (p=0,001), ortalama ve minimum oksijen satürasyonu (p=0,002) değerlerinin ise daha düşük olduğunu göstermiştir. Alt grup analizi ile istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösteren polisomnografik verilerin cinsiyete göre değişebildiği görülmüştür.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları, kardiyovasküler olay öyküsü olan OUA hastalarının fenotipik özelliklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca kardiyovasküler olayların kadınlarda uyku parametreleri üzerinde farklı etkileri olabileceğini de göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler olay, kadın OUA, obstrüktif uyku apne sendromu, fenotip, polisomnografi

Tam Metin (İngilizce)