Özgün Makale

İnternet Bağımlılığının Nedenlerinden Birisi de Kötü Uyku Kalitesi Olabilir: Olgu Kontrol Çalışması

10.4274/jtsm.galenos.2019.14622

  • Yunus Hacımusalar
  • Mehmet Hamamcı
  • Özgül Karaaslan

Gönderim Tarihi: 02.10.2019 Kabul Tarihi: 20.12.2019 J Turk Sleep Med 2020;7(1):31-35

Amaç:

Dünyada internet kullanıcıları gün geçtikçe artmakta ve internet bağımlılığı önemli bir problem haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı uyku bozukluğu ve kötü uyku kalitesinin internet bağımlılığı düzeyine etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya 18-65 yaşları arasında, uyku bozukluğu yaşadığını belirten 104 kişi ve bilinen herhangi bir uyku bozukluğu olmayan 116 sağlıklı kontrol dahil edildi. Katılımcılara Young İnternet Bağımlılığı Testi-kısa Formu (YİBT-KF) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) yüz yüze görüşme yoluyla uygulandı.

Bulgular:

PUKİ’ye göre, çalışmaya katılan toplam 220 katılımcının 74’ünün uyku kalitesi kötüydü. Uyku kalitesi düşük olanların YİBTKF puanları, uyku kalitesi iyi olanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). PUKİ ve YİBT-KF puanları arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (r=0,310; p<0,001). Basit doğrusal regresyon analizinde, PUKİ puanlarının YİBT-KF puanlarının anlamlı bir belirleyicisi olduğu bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi yapıldığında, PUKİ alt ölçek puanlarının [gündüz işlevsizliği (%15,4; p<0,001) ve uyku bozukluğu (%2,2; p=0,018)] YİBT-KF puanları üzerindeki etkisi %17,5 olarak bulundu.

Sonuç:

PUKİ’ye göre, uyku kalitesi kötü olanların internet bağımlılığı düzeyleri, uyku kalitesi iyi olanlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Bu sonuç, kötü uyku kalitesinin, internet kullanımını artırarak internet bağımlılığı düzeylerini artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, uyku bozukluklarının etkin tedavisi, önemli bir halk sağlığı sorunu olan bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, uyku kalitesi, uyku programı, Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi

Tam Metin (İngilizce)