Sözel Bildiriler

İDİYOPATİK İNTRAKRANİYAL HİPERTANSİYON HASTALARINDA UYKU APNE SENDROMU SIKLIĞI

  • Vasfiye Kabeloğlu
  • Oya Öztürk

J Turk Sleep Med 2019;6(4):135-135

GİRİŞ ve AMAÇ:

İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) ikincil bir nedene bağlı olmayan ve normal beyin omurilik sıvısı (BOS) bileşimi ile birlikte olan kafa içi basınç artışıdır. İİH’nin yıllık insidansı yaklaşık 100,000’de 3 kişidir ve sıklıkla genç obez kadınlarda görülür. Literatürde, bu hastalarda uyku apne sendromu (UAS)’nun sık görüldüğüne dair yayınlar bildirilmiştir. Bu nedenle İİH hastalarında UAS riskini değerlendirmeyi amaçladık.

MATERYAL ve YÖNTEM:

2015-2019 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatırılarak yeni İİH tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Çalışma prospektif olarak planlandı. BRSHH Etik kurulundan onay alındı. İİH tanısı almış hastalarda UAS riski Berlin anketi ile değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKİ), eşlik eden hastalıkları kaydedildi.

SONUÇLAR:

Çalışmaya, yaş ortalaması 36,4±13,4 (17-67) ve % 87’u (n: 27) kadın, toplam 31 hasta dahil edildi. Hastaların 18’inde (%58) UAS açısından Berlin anketine göre yüksek risk saptandı. Yüksek risk grubunda yaş ortalaması 42,2±12.1, düşük risk grubunda 26,9±8,8 bulundu. VKİ yüksek riskli grupta 36,5±4,6, düşük risk grubunda 28,6±5,5 bulundu. Yüksek risk grubunda yaş ve VKİ anlamlı olarak yüksekti. Cinsiyet, eşlik eden risk faktörleri ve alışkanlıkları bakımından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.

TARTIŞMA:

Bu çalışmada İİH hastalarında UAS riski %58 bulunmuş olup ülkemizde Berlin anketi ile belirlenen UAS prevalansına göre oldukça yüksek bulunmuştur. Bu hastaların takiplerinde UAS semptomları açısından sorgulanması UAS’nun prognostik ve terapötik önemi nedeniyle gereklidir.