Özgün Makale

Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Hijyeni Öğretimini Etkileyen Faktörler

10.4274/jtsm.galenos.2020.43531

  • Elif Günay İsmailoğlu
  • Handan Özdemir

Gönderim Tarihi: 08.06.2020 Kabul Tarihi: 16.08.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(3):195-200

Amaç:

Klinik uygulamada, hemşirelik öğrencilerinden hastalarına uyku hijyeni (UH) eğitimi vermeleri beklenmektedir. Burada öğrencinin hastaya yönelik yaptığı UH öğretimini etkileyen faktörlerin ne olduğunun belirlenmesi önemlidir. Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin hastalarına UH eğitimi verme durumu ve UH öğretimi ile UH davranışı, uyku bilgisi ve UH öğretimine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma ikinci sınıfta öğrenim gören 259 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Veriler, Birey Tanıtım Formu, UH indeksi, Uyku Bilgisi Değerlendirme formu ve UH Öğretimine Yönelik Tutum formu kullanılarak toplandı.

Bulgular:

Öğrencilerin tamamı UH ile ilgili eğitim aldıklarını ve %80,3’ü hastalarına uyku eğitimi verdiğini belirtmiştir. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre, UH (Wald χ2=8,07, p=0,004), uyku bilgisi (Wald χ2=43,24, p=0,000) ve UH öğretimine yönelik tutum (Wald χ2=7,24, p=0,007) UH öğretiminin önemli belirleyicileri olduğu bulunmuştur.

Sonuç:

Araştırma sonucunda, daha iyi UH, uyku hakkında daha fazla bilgi ve UH öğretimine yönelik daha olumlu tutumların hastalara UH öğretimi verme olasılığını arttırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirleik öğrencisi, Uyku hijyen eğitimi, Hasta eğitimi

Tam Metin (İngilizce)