Özgün Makale

Hastanede Yatarak Tedavi Alan Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Uykululuk, Uykusuzluk ve Uyku Kalitesinin Uyku Ölçekleri ile Değerlendirilmesi

10.4274/jtsm.galenos.2021.39974

  • Aygül Güneş
  • Barış Şensoy

Gönderim Tarihi: 14.11.2020 Kabul Tarihi: 08.06.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):11-15

Amaç:

Uyku bozuklukları, toplumda sık görülen ve insan yaşamında kazalara, verimsizliğe ve enfeksiyon riskinin artmasına ve prognozun kötüleşmesine yol açabilen hastalık grubudur. Bu çalışmanın amacı olası ve kesin tanı alan ve hastanede yatarak tedavi alan Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarında uykuyu değerlendiren ölçekler ile uykululuk, uykusuzluk ve uyku kalitesi değerlendirilmesini yapmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmada Mayıs-Haziran 2020’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvurup muayene bulguları, toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve polimeraz zincir reaksiyonu ile kesin COVID-19 tanısı almış 49 hasta (grup 1) ve muayene ve toraks BT’de COVID-19 ile uyumlu bulguları olan olası COVID-19 tanısı almış 45 hastaya (grup 2) Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ), uykusuzluk şiddet indeksi (UŞİ) ve Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ) uygulandı.

Bulgular:

UŞİ’ye göre dört alt gruba ayrılan olası ve kesin COVID-19 grubu arasında uykusuzluk şiddeti açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu. Olası ve kesin COVID-19 grubunda EUÖ puanlarına göre istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Olası ve kesin COVID-19 grubunda iyi ve kötü uyku kalitesine göre istatistiksel anlamlı fark saptandı (p=0,02).

Sonuç:

Biyopsikososyal bir bütün olan insanı her yönü ile etkileyen COVID-19 pandemisinin psikosomatik yönü göz ardı edilmeyip bireylerin uykuları ayrıntılı bir şekilde sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, uyku kalitesi, uykululuk, uykusuzluk

Tam Metin (İngilizce)