Özgün Makale

Genel ve Sınırlı Tanı Kriterlerinin REM İlişkili Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Genel ya da Sınırlı?

10.4274/jtsm.galenos.2020.70894

  • Burcu Oktay Arslan
  • Özlem Yalnız
  • Zeynep Zeren Uçar Hoşgör

Gönderim Tarihi: 29.01.2020 Kabul Tarihi: 17.05.2020 J Turk Sleep Med 2020;7(3):124-130

Amaç:

Sınırlı ve genel tanı kriterine göre hızlı göz hareketi [rapid eye movement (REM)]-ilişkili obstrüktif uyku apnesi (OSA) tanısı alan hasta gruplarının demografik ve polisomonografik (PSG) parametreler açısından karşılaştırılması ve farklı tanı kriterlerinin farklı sınıflama ve tedavi yaklaşımlarına neden olup olmadığının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemiz uyku laboratuvarında 1 yıl içerisinde yapılan 1096 polisomografi tetkiki retrospektif olarak tarandı. REM-ilişkili OSA tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar genel ve sınırlı tanı kriterlerine göre 2 gruba ayrıldı. Gruplar demografik özellikler, PSG bulgular ve tedavi yaklaşımları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular:

REM-ilişkili OSA tanısı alan 154 hasta çalışmaya dahil edildi. Yüz yirmi bir (%78,6) hasta genel kritere göre, 33 (%21,4) hasta sınırlı kritere göre REM-ilişkili OSA tanısı aldı. Gruplar arasında yaş (p=0,061), cinsiyet (p=0,274), vücut kitle indeksi (p=0,055), ve ko-morbiditeler (p=0,299) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (p=0,299). Epworth Uykuluk skalası açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,033). Genel kritere göre REM-ilişkili OSA tanısı alan grupta Apne-hipopne indeksi (AHİ), AHİREM, ve AHİNREM, sınırlı kriterlere göre REM-ilişkili OSA tanısı alan gruba kıyasla daha yüksek tespit edildi (p<0,001). Tedavi yaklaşımları değerlendirildiğinde 54 (%35,1) hastaya yalnızca yaşam tarzı değişiklikleri önerilirken, 100 hastaya (%64,9) pozitif havayolu basıncı (PAP) tedavisi önerildi. Kırk bir (%26,6) hasta PAP tedavisi kabul etmedi. Sınırlı kritere göre REM-ilişkili OSA tanısı alan hasta grubunda, genel kritere göre tanı alanlara oranla daha fazla yalnızca yaşam tarzı değişiklikleri önerildiği görüldü (p=0,004).

Sonuç:

REM-ilişkili OSA tanısında sınırlı tanı kriteri ile genel tanı kriteri karşılaştırıldığında, sınırlı kriterlerin daha hafif şiddetli ancak daha uykulu REM-ilişkili OSA hastalarını ortaya çıkardığı görülmüştür. Hafif ancak uykulu olan REM-ilişkili OSA hastaları tedavi yaklaşımları açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Yalnızca yaşam tarzı değişiklikleri değil, PAP tedavisi de hafif ancak uykulu REM-ilişkili OSA hastalarının tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uykuda solunum bozuklukları, REM-ilişkili OSA, tanı kriterleri

Tam Metin (İngilizce)