Özgün Makale

Genç Popülasyonda Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Psikolojik Sıkıntı ve Engellilik ile İlişkisi

10.4274/tjsm.galenos.2023.22448

  • Habibolah Khazaie
  • Farid Najafi
  • Azita Chehri
  • Afarin Rahimi-Movaghar
  • Masoumeh Amin-Esmaeili
  • Mehdi Moradi-Nazar
  • Ali Zakiei
  • Yahya Pasdar
  • Alireza Ahmadi
  • Reza Mohammadi

Gönderim Tarihi: 07.09.2022 Kabul Tarihi: 14.01.2023 J Turk Sleep Med 2023;10(3):199-205

Amaç:

Uyku/uyanıklık döngüsü, ruh sağlığı ve yaşamda hayati bir rol oynamaktadır. Buna göre, bu çalışma genç popülasyonda sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının prevalansını ve bunun psikolojik sağlık ve mental engellilik üzerindeki rolünü araştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma, Ravansar kohortunun (İran’da Prospektif Epidemiyolojik Araştırma Çalışmaları kohortunun bir kolu) ilk aşamasının bir parçasıdır ve örneklemi Ravansar şehrinden (İran) 2991 kişiyi içermektedir. Veriler, Kessler Psikolojik Sıkıntı (PD) Ölçeği (K10), Sheehan Engellilik Ölçeği ve uyku zamanlaması gibi standart anketler kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Örneklemde İleri Uyku Evresi Bozukluğu (ASPD) yaygınlığı %0,4, Gecikmiş Uyku Evresi Bozukluğu (DSPD) yaygınlığı %4,1 ve uyku düzenini değiştirme isteği yaygınlığı %61,3 olarak bulundu. Sonuçlar ayrıca, ASPD’si olan ve olmayan kişilerde PD miktarının anlamlı olmadığını, ancak PD miktarının DSPD’si olan ve olmayan kişilerde anlamlı olduğunu, dolayısıyla PD miktarının DSPD’si olan kişilerde daha yüksek olduğunu gösterdi (p<0,001). Başka bir bölümde sonuçlar, ASPD ile engellilik arasında bir ilişki olmadığını, ancak DSPD ile engellilik arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi; bu durum ise, DSPD ne kadar yüksekse, engelliliğin şiddetinin o kadar yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca, sonuçlar ASPD ve DSPD prevalansının erkeklerde daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Sonuç:

Bulgularımıza göre örneklemdeki uyku/uyanıklık döngüsü sabit bir örüntüye sahip değildi ve bu düzensizlik her iki cinsiyette de mevcuttu. Ayrıca, sonuçlar uyku/uyanıklık döngüsü ve sirkadiyen ritmin ruh sağlığı ve bireysel performansta önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen ritim uyku bozuklukları, psikolojik sıkıntı, ruh sağlığı, engellilik

Tam Metin (İngilizce)