Özgün Makale

Gece Bacak Krampları Olan Yaşlı Erişkinlerde, Gece Bacak Kramplarının Sıklığı ve Stres, Fiziksel Aktivite ve Uyku Bozukluklarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

10.4274/jtsm.galenos.2022.59454

  • Sarah Khan
  • Sania Sohail
  • Hania Farheen
  • Tahir Ramzan
  • Iqra Imtiaz
  • Zoya Mehmood

Gönderim Tarihi: 22.12.2021 Kabul Tarihi: 06.04.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):199-203

Amaç:

Gece bacak krampları ağrılı, uykuyla ilişkili alt ekstremitelerde görülen istemsiz kas kasılmalarıdır. Bu çalışmanın amacı, gece bacak krampları semptomlarının sıklığını belirlemek ve gece bacak krampları olan orta yaşlı erişkinlerde stres, uyku bozuklukları ve fiziksel aktiviteyi cinsiyete göre karşılaştırmaktı.

Gereç ve Yöntem:

Pakistan'ın ikiz şehirlerinde 220 katılımcı üzerinde analitik bir kesitsel anket çalışması yapıldı. Çalışmaya 35-55 yaş arası, son üç ayda gece bacak krampları yaşayan hastalar dahil edilirken, herhangi bir komorbiditesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Gece bacak krampları semptomlarının sıklığını bulmak için önceki sistematik derlemeden bir tanı kriteri kullanıldı. Algılanan stres ölçeği, Pittsburgh uyku kalitesi indeksi ve global fiziksel aktivite anketi sırasıyla stres, uyku ve fiziksel aktiviteyi analiz etmek için kullanıldı.

Bulgular:

Tüm katılımcıların yaş ortalaması 44,01±6,74 yıl idi. Katılımcılar tarafından en çok bildirilen semptom 219 (%99,55) hastada saniyeler ile 10 dakika arasında süren ağrı idi. Uyluk/hamstringlerde ağrı/kramplar 162 (%73,64) hasta tarafından bildirildi ve en az bildirilen semptomdu. Erkek katılımcıların yaş ortalaması 44,27±7,65 yıl iken kadın katılımcıların yaş ortalaması 44,72±6,56 yıl idi. Kadın ve erkek katılımcılar arasında stres açısından anlamlı farklılık saptanırken (p<0,05), uyku ve fiziksel aktivite açısından farklılık saptanmadı (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmada, katılımcıların çoğunluğunun gece bacak kramplarının tüm semptomlarını yaşadığı, buna karşın bacak kramplarının en sık görülen semptom olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, gece bacak kramplarından muzdarip kadınlar, erkeklere kıyasla daha yüksek düzeyde stres bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Orta yaşlı, kas krampları, ağrı, Pakistan, uyku

Tam Metin (İngilizce)