Özgün Makale

Gebelik Yaşına Göre Uyku Kalitesi Belirleyicileri: Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2021.39200

  • İlknur Dolu
  • Seda Söğüt
  • Eda Cangöl

Gönderim Tarihi: 01.06.2021 Kabul Tarihi: 16.08.2021 J Turk Sleep Med 2022;9(1):43-50

Amaç:

Bu çalışma, gebelik yaşına göre uyku kalitesini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışma, Bartın Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde yapılmıştır. Araştırma verileri anket formu, Pittsburg uyku kalitesi indeksi, Whooley soruları ve SF-12 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular:

Bu çalışmaya toplam 135 gebe katılmıştır. Gebelerin 43’ü 35 yaş ve üzerinde, 46’sı 23-34 yaş aralığında ve 46’sı 29 yaş ve altındaydı. İleri anne yaş grubunun uyku kalitesi toplam puanı 4,88 [standart sapma (SS), 2,27], 30-34 yaş grubunun 5,78 (SS, 2,94) ve ≤29 yaş grubunun 5,02 (SS, 3,38) olarak hesaplandı. Katılımcıların yarısı (%52,6) kötü uyku kalitesine sahipti. Katılımcıların yaklaşık %65’inde Whooley pozitifti. Katılımcıların tamamı için fiziksel bileşen özetinin ortalaması 43,04 (SS, 6,04) ve mental bileşen özeti 44.05 (SS, 6,03) idi. Anne yaş grupları arasında uyku kalitesi, depresyon ve yaşam kalitesi açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç:

Çalışma sonunda ileri yaş gebelerin, daha genç olanlar ile benzer şekilde düşük uyku kalitesi, depresyon ve yaşam kalitesine sahip olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Uyku, uyku kalitesi, yaşam kalitesi, gebelikte depresyon

Tam Metin (İngilizce)