Özgün Makale

Gastritin Uyku ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Hastane Temelli Kesitsel Bir Çalışma

10.4274/jtsm.galenos.2022.59244

  • Hasan Cantay
  • Ece Büyüksandalyacı Tunç

Gönderim Tarihi: 09.12.2021 Kabul Tarihi: 20.05.2022 J Turk Sleep Med 2022;9(3):263-268

Amaç:

Gastrit, dünyada birçok insanı olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalarda gastrit için en sık belirtilen risk faktörlerinin H. pylori, baharatlı ve tütsülenmiş yiyecekler, sigara ve alkol tüketimi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, yaşam ve uyku kalitesinin gastrit üzerine daha önce üzerinde fazla durulmayan etkisini araştırmayı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Hastane temelli bu kesitsel çalışmada gastroskopi yapılan 277 katılımcıya Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ve yaşam kalitesi indeksi verildi. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 22.0 ile yapıldı.

Bulgular:

Gastroskopi yapılan hastaların %66,4’ünde gastrit saptandı. Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre uyku kalitesi kötü olan kişilerde gastrit, uyku kalitesi iyi olan kişilere göre 6,935 (güven aralığı: 3,023- 15,908) kat daha fazla görülmekte idi. Uyku kalitesi ve ruh sağlığı kötü olanlarda gastrit gelişme olasılığının yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç:

Gastritin önlenmesi ve erken tedavisi için risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, gastrite neden olabilecek uyku ve ruhsal bozuklukları olan hastalarda mide şikayetlerinin özel olarak sorgulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gastrit, ruh sağlığı, yaşam kalitesi, uyku bozuklukları, stres

Tam Metin (İngilizce)