Sözel Bildiriler

FİBROMYALJİLİ KADIN HASTALARDA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Pınar Mutlu
  • Çoşkun Zateri
  • Ali Zöhra
  • Özgür Özerdoğan
  • N.Arzu Mirici

J Turk Sleep Med 2019;6(4):138-138

AMAÇ:

Bu çalışmamızın amacı Fizik Tedavi Polikliniğine başvuran fibromyalji tanısı almış kadın hastalarda obstruktif uyku apne sıklığını tespit etmektir.

YÖNTEM:

Amerikan Romatoloji Derneği tanı kriterlerine göre teşhis edilen, 38 fibromiyalji kadın hastaya, SF (Short Form) 36 yaşam kalitesi anketi, Berlin testi ve Epworth uykululuk ölçeği uygulandıktan sonra polisomnografi yapıldı.

BULGULAR:

Katılımcıların %65.9’unda ise OUAS saptandı. Ayrıca çalışma grubunun %68.4’ünde, gün içi artmış uykululuk mevcuttu. OUAS saptadığımız hastalarımız, daha yaşlı ve fibromyaljinin semptom etkinlik skoru daha yüksek hastalardı. AHI ile fibromiyaljinin semptom etkinlik skoru ile pozitif yönde güçlü (r:0.619, p<0.001), polisomnografide ölçülen en düşük saturasyon ile negatif yönde güçlü (r:-0.623, p<0.001) korelasyon saptandı. AHI ile SF-36 alt parametreleri arasında negatif yönde korelasyon belirlendi. Orta ve ağır OUAS’lı hastalara CPAP titrasyon uygulaması yapıldı. En az 1 aydır CPAP cihazını kullanan hastalarımızda, tedavi öncesi ve sonrası ağrı yerleşim skoru ve semptom etkinlik skoru karşılaştırıldığında anlamlı bir düzelme saptanmıştır.

SONUÇ:

Fibromiyaljili kadın hastaların değerlendirilmesinde mutlaka multidisipliner bir yaklaşım gerektiğini ve özellikle gündüz aşırı uykululuk şikayeti olan hastaların PSG ile değerlendirilmesini öneriyoruz. Eşlik eden OUAS’ın erken tanı ve tedavisinin, fibromiyaljili kadın hastaların sadece yaşam kalitesine değil, aynı zamanda sağ kalımada katkı sağlayacağını düşünüyoruz.