Sözlü Bildiriler

Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı? (Hasta mı? Teknisyen mi ?)

  • Gülten Aktin Güngör
  • Banu Salepçi
  • Elif Torun Parmaksiz
  • Nesrin Kiral
  • Ali Fidan

J Turk Sleep Med 2016;3(1):5-5

Amaç

Epworth uykululuk skalası, gündüz aşırı uykululuk düzeyini belirlemek üzere geliştirilmiş, hastaların kendileri tarafından doldurulması gereken bir ankettir. Uyku laboratuarımıza başvuran hastaların çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi düşük olduğu için anketin içeriğini anlamakta zorlanmaktadırlar. Çalışmamızda hastaların Epworth uykululuk skalasında kendi bildirimleri ile teknisyen değerlendirmesi arasındaki farkı araştırmayı amaçladık.

Yöntem

Çalışmaya Ocak–Temmuz 2016 döneminde uyku laboratuarına horlama, tanıklı apne, gündüz aşırı uykululuk semptomları ile başvuran ve tüm gece polisomnografisi (PSG) yapılan hastalar dahil edildi. Okuma yazma bilmeyen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm gece PSG yapıldıktan sonra ertesi sabah Epworth uykululuk skalası önce uyku teknisyeni tarafından dolduruldu (Epworth 1), daha sonra hastalar skoru bilmeden skalayı kendileri doldurdu(Epworth 2).Her iki skorun apne-hipopne indeksi (AHI) ile korelasyonuna bakıldı. Ayrıca AHI<15 ve AHI>15 olan hastalar semptomları ve Epworth skorları açısından karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 134 hastanın yaş ortalaması 47±10, %74’ü erkekti, 118 (%88.1)’inde obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) tespit edildi. Ortalama Epworth 1 skoru 8±6, Epworth 2 skoru 9±6 bulundu. Epworth1 skoru, AHI ile belirgin korelasyon göstermekte idi (p=0.001, r=0.276). Epworth2 skoru ile AHI arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmadı (p=0.058, r=0.164). Olguların 50 (%37)sinde AHI<15 (basit horlama ve hafif OUAS), 84 (%63)’ünde AHI>15 (orta ve ağır OUAS) bulundu. AHI<15 olan grupta ortalama Epworth 1 skoru, AHI>15 gruba göre anlamlı düşük bulundu (7 ve 9; p=0.013).Her iki grup arasında Epworth 2 skoru ve semptomlar açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Sonuç

Uyku laboratuarımıza başvuran hastalara teknisyen tarafından uygulanan Epworth uykululuk skalası, obstrüktif uyku apne sendromu şiddeti ile anlamlı korelasyon gösterdi. Bu nedenle kendi hastalarımızda teknisyen tarafından uygulanan Epworth uykululuk skalasının OUAS için daha iyi indikatör olduğu sonucuna vardık.