Özgün Makale

Elektrokonvülsif Terapi için Sevk Edilen Tedaviye Dirençli Depresyonlu Hasta Örneğinde Uyku Apne

10.4274/jtsm.02.002

  • Caris T. Fitgerald
  • Erica Hiett
  • Daniel J. Buysee
  • Nejat Altintas
  • Grace Aikman
  • Hikmet Firat

Gönderim Tarihi: 08.01.2015 Kabul Tarihi: 11.03.2015 J Turk Sleep Med 2015;2(1):7-10

Amaç

Genellikle depresyon ve uyku apne (UA) semptomları örtüşür. Hastaların geniş kapsamlı öyküleri alınmadığı taktirde, tedavi dirençli depresyon (TDD) nedeni ile elektrokonvülsif terapiye (EKT) giden hastalardaki depresyonun uyku apnenin komplikasyonu olabilir.

Gereç ve Yöntem

Orta Arkansas Veteran Sağlık Sistemi’ne 2008’den 2011’e (N=118) TDD nedeni ile EKT için başvuran hastaların retrospektif dosyalarının taraması ile yapılmıştır. Hastalar, bilinen uyku apneli hastalar (tanısı konmuş ve hasta dosyasına işlenmiş), yüksek riskli uyku apneli hastalar (uyku apne bir hekim tarafından şüphelenmiş ve dosyalarına işlenmiş) ya da bilinmeyen/düşük riskli uyku apneli hastalar (negatif polisomnografi) olarak kategorize edildiler.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 54,5±12 yıl, ortalama Vücut kitle indeksleri (VKİ) 30,3±7,3 kg/m2 idi. Hastaların %27’sinin test ile gösterilmiş uyku apnesi ve %9’unun şiddetli uyku apne şüphesi olmak üzere toplam %36’sının uyku apnesi vardı. Bilinen uyku apnesi olanlarda, hipertansiyon (9,4 CI 3-29,5) VKİ≥30 kg/m2 (5,4 CI 2,2-13,5), ve hiperlipidemi (4,2 CI 1,6-11,4) olasılığı daha yüksekti. Uyku apne, diabetes mellitus (2,2 CI 0,8-5,6) ağrı) şikayetleri (2,4 CI 0,9-5,9), ya da baş ağrısı (1,5 CI 0,6-3,8) ile ilişkili değildi.

Sonuç

Uyku apne tanısı EKT için sevk TDD’li hastalarda düşünülmelidir. VKİ≥30 kg/m2, hipertansiyon varlığı, ve hiperlipidemi sıklığı, uyku apneli hastalarda daha yüksektir ve bu popülasyondaki kişilerde hastalık şüphesi akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Uyku Apne, depresyon, elektrokonvülsif terapi, hipertansiyon, obezite

Tam Metin (İngilizce)