Özgün Makale

Ebeveynler için Bebek Uyku Ölçeği’nin Kültürel Uyarlaması

10.4274/tjsm.galenos.2022.19971

  • Turgut Akyol
  • Arzu Sarıalioğlu

Gönderim Tarihi: 31.07.2022 Kabul Tarihi: 17.12.2022 J Turk Sleep Med 2023;10(3):175-181

Amaç:

Araştırmanın amacı, Ebeveynler İçin Bebek Uyku Ölçeği’nin (EBUÖ) kültürel uyarlama çalışmasını yapmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma, Mart-Mayıs 2022 tarihleri arasında Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Aile Sağlığı Merkezleri’nde metodolojik tipte olarak yürütüldü. Araştırmanın örneklemini, belirtilen tarihlerde araştırma kriterlerini taşıyan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan, 12 aylık bebeği olan 352 ebeveyn oluşturdu. Araştırma verilerin toplanmasında anket formu ve EBUÖ kullanıldı.

Bulgular:

Ölçek 11 madde ve “uyku rutinleri”, “uyku özerkliği” ve “uyku ortamında ekran medyası” olmak üzere 3 alt boyuttan oluştu. Ölçek maddelerinin kapsam geçerlilik indeks değeri 0,97’dir. Ölçeğin, Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0,73, Bartlett’s testi X2=754.652. p=0,001’dir. Doğrulayıcı faktör analizi için uyum indeks değerleri X2/standart sapma değeri 1,435, uyum iyiliği indeksi (GFI) 0,948, düzeltilmiş GFI 0,917, karşılaştırmalı uyum indeksi 0,975, kök ortalama kare artığı 0,033, kök ortalama kare yaklaşımı hatası 0,048 ve standartlaştırılmış kök ortalama kare artığı 0,0423, normlaştırılmış uyum indeksi 0.924, Tucker-Lewis indeksi 0,967, artırmalı uyum indeksi 0,976, sıkı iyilik uyum indeksi 0,589, sıkı normlaştırılmış uyum indeksi 0,689 olarak bulundu. Ölçeğin toplam Cronbach alfa katsayısı toplamda 0,73 olarak bulundu. Ebeveynler ölçekten ortalama 2,44±0,47 puan aldı.

Sonuç:

EBUÖ Türkçe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bebek, ebeveyn, güvenirlik, uyku, geçerlilik

Tam Metin (İngilizce)